Premiepensionssystemet

Interpellation 2012/13:480 av Jansson, Eva-Lena (S)

av Jansson, Eva-Lena (S)

den 31 maj

Interpellation

2012/13:480 Premiepensionssystemet

av Eva-Lena Jansson (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

I en utredning av dagens premiepensionssystem, PPM, som nyligen presenterats framhålls att ett misslyckat val av pensionsfond kan få stora effekter på premiepensionen. Därför anser utredaren att politikerna måste bestämma sig för om det är individen eller staten som får ta ansvar för pensionsplaceringarna.

Man måste ju fundera på hur långt välfärden ska sträcka sig. Vilka pensionsåtaganden ska staten ansvara för, och hur långt sträcker sig det ansvaret? Om man spelat bort en stor del av sin pension, ska staten gå in och täcka upp för att man ändå vill ha en högre grundtrygghet?

Enligt utredaren kan PPM-systemet leda till stora skillnader för framtidens pensionärer, upp till 10 000 kronor i månaden, beroende på placering. Dessutom slår utredaren fast att avgifterna är onödigt höga.

Med utgångspunkt i den analys som utredaren gör måste man ställa sig frågan om det är lämpligt att över huvud taget ha detta system.

Mina frågor till statsrådet Kristersson är följande:

Avser statsrådet att ta några initiativ för att avskaffa dagens premiepensionssystem?

Tänker statsrådet ta några initiativ i nutid för att sätta ett tak för hur höga avgifter som kan tas ut av fondbolagen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-05-31 Anmäld: 2013-06-04 Svar fördröjt anmält: 2013-06-10 Besvarad: 2013-06-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)