Prioritering av dubbelspårig ostkustbana

Interpellation 2020/21:790 av Viktor Wärnick (M)

av Viktor Wärnick (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Sverige behöver en ny ostkustbana som är dubbelspårig. Järnvägsbanan längs ostkusten är bland de mest trafikerade enkelspåriga järnvägarna i landet och är i skriande behov av en kapacitetsutbyggnad.

Järnvägen mellan Sundsvall och Stockholm förser hela Sverige med viktigt gods och kompetenta individer som dagligdags transporteras längs aktuell sträcka. En utbyggnad skulle inte bara ge en avsevärd tidsvinning för resenären och pendlaren utan också en möjlighet till stor avlastning för trafiken på våra vägar där gods i stor utsträckning idag i stället transporteras.

Länen norr om Dalälven är centrala för att hela Sverige ska fungera. Transporterna söderut, till Stockholm och vidare till resten av Sverige och Europa, måste prioriteras. En utbyggnad av Ostkustbanan till dubbelspårig järnväg är central för hela Sverige.

Inför planbeslutet som regeringen har att fatta om lite drygt ett år finns alltså en stor förväntan om att man prioriterar en dubbelspårig ostkustbana. Färska beräkningar som gjorts av Nya Ostkustbanan, ett bolag som ägs av Region Gävleborg och Region Västernorrland ihop med många av de berörda kommunerna, visar att den samhällsekonomiska nyttan är god.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Kommer ministern att verka för att regeringen ska prioritera utbyggnad av dubbelspårig ostkustbana i kommande planbeslut?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-06-01 Överlämnad: 2021-06-02 Anmäld: 2021-06-03 Sista svarsdatum: 2021-06-16 Svarsdatum: 2021-06-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)