Prostitution som grund för utvisning från Sverige

Interpellation 2022/23:35 av Jessica Rodén (S)

av Jessica Rodén (S)

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

År 1999 blev Sverige det första landet i världen att förbjuda köp av sexuell tjänst utan att kriminalisera de personer som säljer sex. Utformningen av lagen utgick från att det som gör prostitution möjligt är efterfrågan snarare än utbudet. Det ansågs inte heller rimligt att kriminalisera personer i prostitution, då dessa redan befinner sig i en utsatt situation.

I det så kallade Tidöavtalet vill Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ändra på denna ordning och slår fast att prostitution ska bli en grund för utvisning från Sverige:

”Den som befinner sig i Sverige och åtnjuter svenska gästfrihet har en skyldighet att uppvisa respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar och inte i handling missakta befolkningen. En utredning ska därför uppdras att analysera förutsättningarna att återinföra möjligheten att utvisa utlänningar av bristande vandel. Med bristande vandel avses förhållanden såsom bristande regelefterlevnad, association med kriminell organisation, nätverk eller klan, prostitution, missbruk, deltagande i våldsbejakande eller extremistiska organisationer eller miljöer som hotar grundläggande svenska värden eller om det i övrigt föreligger otvetydigt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssättet.”

Jämställdhetsministern har sedan kritiserat denna punkt i Dagens Nyheter den 11 november: ”Att man är utsatt för brott eller ingår i en kopplerihärva som offer tycker jag inte ska utgöra grund för utvisning.”

Jag vill därför fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

  1. Anser statsrådet att någon form av prostitution ska vara en grund för utvisning från Sverige, och hur avser statsrådet att agera utifrån sin ståndpunkt?
  2. Kommer statsrådet att verka för att den utredning som nämns i Tidöavtalet inte ska komma till stånd?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-11-16 Överlämnad: 2022-11-17 Anmäld: 2022-11-18 Svarsdatum: 2022-12-01 Sista svarsdatum: 2022-12-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)