Regelbördan för småföretag

Interpellation 2021/22:390 av Alexander Christiansson (SD)

av Alexander Christiansson (SD)

till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

 

Lagar och regler är nödvändiga för ett civiliserat samhälle, och Sverige är av tradition ett land med starka myndigheter och många detaljregleringar vilket ofta kan vara bra. Dock kan lagar och byråkrati per definition verka begränsande, och i en värld med global handel och hård konkurrens kan regler också vara konkurrenshämmande.

En övervägande majoritet av Sveriges företagare anser, enligt återkommande enkätundersökningar, att regelbördan över tid har kvarstått på samma nivå eller ökat. Detta trots uttalade mål från politiken om minskad regelbörda. Under den förra mandatperioden eskalerade regelkrånglet, enligt Tillväxtverket, och företagens kostnader för nya eller ändrade regler ökade med 4,4 miljarder kronor endast under år 2017. Sett till de administrativa kostnaderna har dessa även ökat med mer än 1 miljard kronor årligen.

Detta är direkt negativt och hämmande för näringslivet och behöver åtgärdas omgående.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson:

 

Vad ämnar ministern göra för att förenkla byråkratin och regelverken för Sveriges företagare?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-03-02 Överlämnad: 2022-03-03 Anmäld: 2022-03-04 Svarsdatum: 2022-03-22 Sista svarsdatum: 2022-03-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)