Regelkrångel inom lantbruket

Interpellation 2020/21:274 av John Widegren (M)

av John Widegren (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Svenskt lantbruk måste få stärkta konkurrensförutsättningar. Frågan om kostnader är en viktig del, men lika viktigt är regelförenklingar.

Under många år har regelförenklingar och minskad byråkrati varit ett hett debatterat ämne. Tyvärr ser vi att utvecklingen fortfarande går åt fel håll. Det handlar bland annat om CDB-registrering, pannoperatörer och farligt avfall.

Detta är oroväckande, särskilt eftersom utvecklingen inte går i linje med regeringens livsmedelsstrategi.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Delar statsrådet problembilden när det gäller det ökade regelkrånglet inom lantbruket och om så är fallet, vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minska det? 

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2020-12-18 Överlämnad: 2020-12-18 Anmäld: 2021-01-04 Återtagen: 2021-01-12 Sista svarsdatum: 2021-01-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.