Regionalt utvecklingsansvar för Västmanland

Interpellation 2013/14:107 av Luttropp, Agneta (MP)

av Luttropp, Agneta (MP)

den 12 november

Interpellation

2013/14:107 Regionalt utvecklingsansvar för Västmanland

av Agneta Luttropp (MP)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Statsrådet Attefall har på Dagens Nyheters debattsida den 24 september 2013 redovisat att regeringen inte avser att tillstyrka ansökan från Landstinget i Västmanlands län om att få ansvar för de regionala utvecklingsfrågor, som i dag ligger på länsstyrelsen. Statsrådet har därefter som svar på en skriftlig fråga den 9 oktober 2013 (2013/14:16 Regeringens regionstopp för Västmanland) anfört bland annat följande.

”Frågan om hur det regionala utvecklingsansvaret bör fördelas mellan den kommunala nivån och staten har diskuterats länge och idag skiljer sig ansvarsfördelningen åt mellan länen. Tre landsting, 13 samverkansorgan, fyra länsstyrelser samt Gotlands kommun har ansvaret i respektive län. I de län där utvecklingsansvaret redan har förts till ett landsting eller samverkansorgan, kan frågan om ansvaret bör vara ett kommunalt åtagande anses vara besvarad. I län där länsstyrelsen fortsatt har det regionala utvecklingsansvaret är däremot inte frågan klarlagd. Regeringen är inte i detta skede beredd att ändra kompetensfördelningen mellan stat och regionala organ. Det är skälet till att regeringen valt att inte gå vidare med ansökan från Västmanlands läns landsting.”

Sveriges Kommuner och Landsting har därefter den 18 oktober 2013 i skrivelse till regeringen begärt att regeringen ska ompröva sitt ställningstagande till ansökan från bland annat Västmanland.

Mot bakgrund av att statsrådet Attefall i det skriftliga svaret inte redogjort för några som helst skäl till varför Västmanlands ansökan inte kan bifallas, är det intressant att närmare få reda på skälen till ställningstagandet – detta särskilt som allianspartierna redan 2009 träffade en överenskommelse om att stödja initiativ om att bilda regioner som kommer ”underifrån”.

Avser statsrådet Attefall att vidta åtgärd för att Västmanlands läns landsting ska omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och om inte – varför?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-11-12 Anmäld: 2013-11-12 Besvarad: 2013-11-22 Sista svarsdatum: 2013-11-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)