Regionförstoring

Interpellation 2009/10:414 av Damberg, Mikael (s)

av Damberg, Mikael (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:414 Regionförstoring

av Mikael Damberg (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

När Ansvarskommittén för tre år sedan lämnade sitt slutbetänkande låg vägen öppen för att börja bilda regioner i Sverige med utökade uppgifter för bland annat infrastruktur‑, kultur‑, närings- och utvecklingsfrågor. Till grund för kommittén låg de positiva och framgångsrika erfarenheterna av regionförsöken sedan slutet av 1990-talet i Skåne och Västra Götaland. Men sedan har mycket lite hänt.

Det är en stor besvikelse att den borgerliga regeringen har dragit regionfrågan i långbänk och att Moderaterna hårdnackat motsäger sig en regionbildning i Stockholm.

Ser vi till Stockholm och Mälarregionen bor här nära tre miljoner människor som står för 40 procent av Sveriges bnp. Stockholm har genom sin storlek fungerat som ett slags barnkammare för många nya näringar och företag. När de växt till sig har de kunnat spridas till andra delar av landet. Men Stockholmsregionens internationella konkurrenskraft dras ned av att ansvaret för regionens utveckling är delat på flera beslutsnivåer och olika organ utan att det finns en tydlighet i frågan om uppgifter, beslut och finansiering. Vi socialdemokrater ser en uppenbar risk för att Stockholmsregionen riskerar att hamna rejält på efterkälken om inte frågan får en lösning snart.

De rödgröna partierna är eniga i sin syn på regionbildning. I en rödgrön överenskommelse som slöts våren 2010 sägs bland annat:

Vi vill så snart som möjligt inrätta Region Stockholm som initialt ska motsvara Stockholms län. Senare kan det bli aktuellt med utvidgningar.

Utvecklingen av arbets- och bostadsmarknad, kommunikationer, näringslivsutveckling, högre utbildning med mera talar för regionkommuner som är större än dagens landsting.

Nya och större regioner kan ta ett samlat ansvar för regional utveckling.

En starkare regional nivå kan möta de utmaningar som långsiktiga hållbarhetsfrågor kräver. En regionreform skapar möjligheter för transporter med sänkta klimatskadliga utsläpp.

Frågan om att bilda en Region Stockholm är inte ny. Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD har studerat Stockholmområdets ekonomiska funktionssätt och konstaterat att en regionreform skulle ha en starkt positiv effekt för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. ”En förändring av styrelseformerna kommer att ha en enorm inverkan på regionens förmåga att bättre utnyttja de ekonomiska skalfördelarna och utveckla en långsiktig strategi för ekonomisk utveckling” skriver OECD i en studie 2006.

Min fråga till statsrådet är:

Är statsrådet beredd att vidta några initiativ som innebär att Region Stockholm kan bli verklighet i närtid eller avser statsrådet att fortsätta att avvakta i frågan om Stockholmsregionens framtid?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Sista svarsdatum: 2010-06-04 Besvarad: 2010-06-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)