Resurser till yngre universitet och högskolor

Interpellation 2009/10:480 av Österberg, Sven-Erik (s)

av Österberg, Sven-Erik (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:480 Resurser till yngre universitet och högskolor

av Sven-Erik Österberg (s)

till statsrådet Tobias Krantz (fp)

Socialdemokratiska regeringar har genomfört stora satsningar på utbildning i hela Sverige. Fyra högskolor har fått universitetsstatus och i varje län finns numera minst en högskola. Forskning visar att denna inriktning av högskolepolitiken varit lyckosam. På Växjö universitet, numera Linnéuniversitetet, publicerades en avhandling som visade att närheten till en högskola gjort att allt fler från icke-akademiska hem studerar vid det närliggande lärosätet – men också vid andra högskolor längre bort.

Forskning visar också att utbyggnaden av de regionala högskolorna gynnar den regionala tillväxten. Forskningen lyfter särskilt fram hur de yngre lärosätena når mycket goda resultat genom att de prioriterar samverkan med omgivande samhälle och näringsliv. Analyserna ger belägg för att avkastningen i form av ökad regional produktivitet och patentverksamhet varit större med en decentralisering av högskoleresurser till nya lärosäten än vad en fortsatt koncentration av resurser till de gamla universiteten skulle ha varit. Ett exempel är Västerås, som genom Mälardalens högskola och sitt samarbete med ABB och andra företag i regionen har en stigande andel av rikets patent.

Trots detta går bara en tiondel av forskningsmedlen till de 19 nyare lärosätena, där hela 40 procent av studenterna finns. De yngre lärosätena ger i genomsnitt ett nog så gott eller bättre resultat än de äldre, men den borgerliga regeringen lägger endast en bråkdel av resurserna där.

Jag vill fråga följande:

Har statsrådet för avsikt att kritiskt ompröva regeringens politik vad gäller koncentrationen av resurser till de äldre och större lärosätena som överordnat mål?

Kommer statsrådet att ta några initiativ till att intensifiera samverkan mellan de yngre lärosätena, samhälle och näringsliv i syfte att stärka regional tillväxt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Besvarad: 2010-06-01 Sista svarsdatum: 2010-06-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)