Rett Centers finansiering

Interpellation 2012/13:183 av Sällström, Sven-Olof (SD)

av Sällström, Sven-Olof (SD)

den 19 december

Interpellation

2012/13:183 Rett Centers finansiering

av Sven-Olof Sällström (SD)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Rett Center inrättades 1995 och är ett nationellt center för högspecialiserad vård, forskning och information om Retts syndrom på tvärprofessionell grund. Det är det enda i sitt slag i landet och ett av få i världen. Retts syndrom är en utvecklingsneurologisk störning som medför att personen är gravt multifunktionshindrad från tidiga barnaår och livet ut. Syndromet drabbar nästan enbart flickor och kvinnor. Patienter tas emot från hela landet och från många länder i Europa. Ca 2 procent av patienterna kommer från det egna landstinget (Jämtland).

Av socialutskottets betänkande 2011/12:SoU1 framgår att "Rett Center, som är inriktat på patienter med Retts syndrom, är en viktig aktör. Rett Center har sedan 2001 fått ekonomiskt bidrag från staten. Bidraget har under de senaste åren uppgått till 7 miljoner kronor per år. Enligt uppgift till utskottet kommer bidraget att uppgå till 7 miljoner kronor även 2012. Bidraget ingår även i regeringens förslag till budgetram för 2013. Verksamhet och forskning på området måste långsiktigt säkras, enligt utskottets mening."

Enligt Rett Center krävs en hållbar finansiering för att man ska kunna garantera långsiktigheten i verksamheten. Statsbidraget har varit oförändrat sedan 2003, 7 miljoner kronor per år, trots en årlig inflation på ca 2 procent. På nio år innebär det runt 20 procent i tappat penningvärde, och dessutom kommer löneökningar över inflationen. För att garantera verksamhetens långsiktiga existens krävs, i avvaktan på en nationell och stabil lösning för sällsynta diagnoser, att statsbidraget anpassas till kostnadsutvecklingen, vilket innebär en nominell höjning med 3 miljoner kronor till 10 miljoner kronor för 2013.

Detta måste anses som fullt rimligt om man vill att Rett Center ska kunna fortsätta sin verksamhet, en verksamhet som jag tror att alla i den här kammaren stöder. Deras verksamhet är viktig inte minst för att vi ska kunna bibehålla denna högspecialiserade vårdform. Om det kostar 3 miljoner måste det vara värt det med tanke på vilken liten summa detta är.

Vad avser socialministern och regeringen att vidta för åtgärder för att nå en långsiktigt hållbar finansiering för Rett Center?

Är finansieringsbehovet löst, och om så inte är fallet - ämnar man tillskjuta dessa pengar redan i vårändringsbudgeten 2013?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2012-12-19 Anmäld: 2012-12-19 Återtagen: 2013-01-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.