Säkrare pendling mellan Borås och Göteborg

Interpellation 2005/06:263 av Ekström, Anne-Marie (fp)

av Ekström, Anne-Marie (fp)

den 15 februari

Interpellation 2005/06:263 av Anne-Marie Ekström (fp) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Säkrare pendling mellan Borås och Göteborg

Den 27 januari 2006 inträffade en allvarlig bussolycka utanför Arboga där nio personer omkom och många skadades. Detta har satt fokus på säkerheten vid bussåkning.

Vid en polisrazzia i dagarna på riksväg 40 i Ulricehamn uppdagades allvarliga fel på många av de bussar som stoppades. Exempelvis hade en buss problem med bromsarna och en annan med styrningen. För långa arbetstider hos förarna förekom också. Det är mycket allvarliga fel som utsätter resenärerna för stora risker och som är helt oacceptabla. Hårt pressade tidtabeller och dåliga vägar kan vara orsaken till att bussarna är i så dåligt skick, men även lagstiftningen behöver ses över.

Forskning har visat att användning av säkerhetsbältet bidrar till att man har mycket större chans att klara en olycka. Det framgår av en doktorsavhandling av Pontus Albertson, forskare vid Akut- och katastrofmedicinskt centrum i Umeå. Fyra av fem allvarligt skadade skulle ha fått betydligt lättare skador om de haft bälte på sig.

I dag finns lagstiftning om obligatorisk bältesanvändning om det finns bälten i buss. Däremot finns det inte någon lagbestämmelse som förhindrar stående i bussen trots att sittplatserna har bälten. Två bestämmelser som inte stämmer överens.

Många resenärer pendlar mellan Borås och Göteborg dagligen. En stor del av turerna går med buss på motorvägen. Borås tidning har nu uppmärksammat att det finns överfulla bussar. Till exempel fanns det vid ett tillfälle, dagen efter olyckan utanför Arboga, 15@20 personer stående i mittgången utan någon som helst möjlighet att spänna fast sig med bälte. Säkerheten åsidosätts i allra högsta grad genom att ha personer stående i en buss som förs fram i hög hastighet på motorvägen. Självklart har trafikbolaget ansvar för säkerheten och ska sätta in extrabussar men även lagstiftningen bör ses över.

Enligt uppgift har Vägverket föreslagit att ingen ska få stå i en buss i hastigheter över 70 kilometer i timmen, men regeringen har inte anammat detta förslag. I Tyskland finns redan bestämmelser att stadsbussar avsedda för stående passagerare inte får framföras i högre hastigheter än 50 eller 60 kilometer i timmen.

De brister jag nu framfört är fullständigt oacceptabla. Allvarliga fel i bussarna och dålig efterlevnad av säkerhet i bussarna i kombination ökar riskerna för fler allvarliga bussolyckor och båda dessa faktorer måste åtgärdas.

Resandet mellan Borås och Göteborg är stort. Eftersom kapaciteten på järnväg är dåligt utbyggd görs i dag den större delen av resorna med buss. En utbyggnad av järnvägen skulle både snabba upp resorna och göra dem säkrare.

Sedan länge har det funnits planer på att bygga ut järnvägen mellan Göteborg och Stockholm öster om Vättern, Götalandsbanan. En sådan utbyggnad innebär också bättre tågförbindelser Borås@Göteborg och även Göteborg@Landvetter. Diskussioner pågår men en utbyggnad ligger långt fram i tiden, vilket är otillfredsställande, särskilt mot bakgrund av de säkerhetsbrister som finns i busstrafiken.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerheten i bussar ska förbättras?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att ändra lagstiftningen så att stående passagerare inte tillåts vid höga hastigheter?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att snabba på en utbyggnad av Götalandsbanan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-02-15 Anmäld: 2006-02-15 Besvarad: 2006-02-24 Sista svarsdatum: 2006-03-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.