Samhalls grunduppdrag

Interpellation 2020/21:683 av Alexander Christiansson (SD)

av Alexander Christiansson (SD)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Samhall som företag grundades 1980 och är i dag ett av svenska statens största företag, sett till antal anställda i Sverige. Ett av Samhalls mål är att 1 100 av medarbetarna varje år ska gå vidare till en anställning hos en annan arbetsgivare. Här har man historiskt haft en stor framgång.

När Samhall grundades var uppdraget att skapa sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, och uppdragen bestod nästan uteslutande av egen produktindustri.

Allteftersom den svenska arbetsmarknaden har förändrats har också Samhalls verksamhet förändrats, och i dag består en stor del av uppdragen av serviceyrken och entreprenader inom andra företag.

Dock är Samhalls grunduppdrag detsamma som det alltid varit: att ge människor med psykiska eller fysiska funktionshinder möjlighet att få meningsfulla jobb. Samhalls huvuduppgift är att skapa utvecklande jobb åt personer med en dokumenterad funktionsnedsättning.

Dock har det länge framförts kritik som pekar på att Arbetsförmedlingen använder sig av Samhall för att dölja nyanlända ur arbetslöshetsstatistiken, vilket är problematiskt.

Genom det tillkännagivande som riksdagen gav regeringen under 2019 har regeringen nu fått ett uppdrag enligt följande formulering: ”Samhall bör återgå till sitt grunduppdrag att skapa arbete åt personer med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar.” Detta ser vi nu som ett steg i rätt riktning. Detta då Arbetsförmedlingen använder funktionshinderskoderna på ett högst tveksamt sätt, då brister i det svenska språket inte ska klassas som ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder.

Risken är att man skapar en undanträngningseffekt för dem som på riktigt har behov av Samhall. 

Mina frågor till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark är:

 

  1. Delar ministern uppfattningen att Arbetsförmedlingen har använt Samhall för att dölja nyanlända ur arbetslöshetsstatistiken?
  2. Kritiken mot Samhall är mångfasetterad. Hur ska regeringen återuppbygga förtroendet för Samhall över tid?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-26 Överlämnad: 2021-04-27 Anmäld: 2021-04-28 Svarsdatum: 2021-05-18 Sista svarsdatum: 2021-05-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)