samordningen mellan försäkringskassa och sjukvård

Interpellation 2001/02:326 av Könberg, Bo (fp)

av Könberg, Bo (fp)

den 19 mars

Interpellation 2001/02:326

av Bo Könberg (fp) till socialminister Lars Engqvist om samordningen mellan försäkringskassa och sjukvård

I dag är det 16 månader sedan socialutskottet av regeringen begärde en proposition om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkring, för bättre hälsa och för minskade sjukskrivningar.

Bakom denna begäran låg en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Någon sådan proposition har inte synts till. Den skulle varit klar i höstas och beslut tas före julhelgen. De mycket goda erfarenheterna från de s.k. FINSAM-försöken 1993@1997 kunde från årsskiftet ha använts som grund för samma slags verksamhet i större skala i hela landet. Och hade beslut om detta tagits efter utvärderingen 1997 hade förstås ännu mer hunnit uträttas.

Försäkringskassor och sjukvård skulle tillsammans lokalt ha kunnat avgöra var insatser behövde sättas in för att ge vård innan sjukdomar förvärrats, för att påskynda behandling, för att korta köer och för att hålla nere antalet sjukdagar. Motsvarande arbetssätt skulle kunnat användas tillsammans med socialtjänst och arbetsmarknadsmyndigheter. Om belopp upp till 10 % av varje regions sjukpenningkostnader kunnat användas för åtgärder där försäkringskassa och andra instanser varit ense om att goda resultat kunde uppnås säger erfarenheterna från försöken att stora besparingar skulle kunnat göras. Mängder av patienter hade då fått bättre och snabbare behandling.

Men problemen med många och långa sjukskrivningar har fortsatt att förvärras. Riskerna för att behandling sätts in för sent, för att köer växer @ och för att långtidssjukskrivningar pågår länge utan rätt medicinsk åtgärd @ har den här tiden inte minskat, utan ökat.

I höstas försökte regeringen i budgetpropositionen kringgå uppgörelsen i socialutskottet och riksdagsbeslutet där socialutskottets linje godkändes.

Riksdagen fattade då före jul, på socialförsäkringsutskottets förslag, beslut om att regeringen under våren 2002 borde återkomma med proposition om finansiell samordning, som ska vara både permanent och rikstäckande, och som utgångspunkt ha den lag från 1994 som kom till på mitt förslag då jag var statsråd i Socialdepartementet. Men trots detta andra riksdagsbeslut sägs det nu vara mycket osannolikt att det kommer en proposition i vår. Beslut som med fördel kunnat fattas för fem år sedan, och som riksdagen senare begärt förslag om två gånger, är inte i sikte.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till socialministern:

1.Kommer riksdagen under våren att få en proposition om finansiell samordning mellan bl.a. försäkringskassa och sjukvård?

2.Om statsrådet kommer att föreslå en sådan proposition, kommer den då, till skillnad från höstens budgetförslag, att medge en ekonomisk omfattning av den finansiella samordningen som på ett meningsfullt sätt uppfyller uppgörelsen bakom socialutskottets betänkande den 14 november 2000?

3.Har statsrådet gjort någon värdering av de förluster i form av både lidande och ekonomiska kostnader som, genom att den finansiella samordningen nu fördröjts i fem år, har drabbat dels dem som köat till operationer och behandlingar, dels de offentliga finanserna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-03-19 Anmäld: 2002-04-02 Besvarad: 2002-04-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)