Satsningar på feministiskt självförsvar i skolorna

Interpellation 2005/06:273 av Ohly, Lars (v)

av Ohly, Lars (v)

den 22 februari

Interpellation 2005/06:273 av Lars Ohly (v) till statsrådet Ibrahim Baylan (s)

Satsningar på feministiskt självförsvar i skolorna

Vi vet att den farligaste platsen att vistas på för kvinnor är i det egna hemmet. Vi vet att år 2004 anmäldes närmare 23 000 fall av kvinnomisshandel, drygt 2 000 fall av grov kvinnofridskränkning, nästan 18 000 fall av olaga hot och drygt 15 000 fall av ofredande mot kvinnor över 18 år. Samma år anmäldes dessutom 2 631 våldtäkter, 2 009 fall av sexuellt tvång och 4 313 fall av sexuellt ofredande.

Flera undersökningar visar också att unga tjejer utsätts för sexuella trakasserier i skolan av såväl jämnåriga pojkar som lärare. Det hör till vanligheterna att bli kallad för nedsättande omdömen grundade på kön.

Det är dokumenterat att flickor och kvinnor upplever rädsla för pojkars och mäns närmanden, trakasserier, övergrepp och våld i sin vardag och därför anpassar sitt liv på olika sätt. Det kallas vardagsrädsla och det handlar om att inte känna sig trygg. Det handlar om att analysera sin omgivning och att vara på sin vakt.

Vardagsrädsla är att vara orolig, att försöka vara osynlig eller att ta en omväg i skolans korridorer. Vardagsrädsla är att låta bli att ta en promenad eller joggingtur för att det är för mörkt, eller att göra det men tänka ut vilken runda som känns ”minst hotfull”. Det är att vänta en halvtimme på en fest, ett möte eller på vägen hem från skolan för att få sällskap, det är att vara beredd att springa, att ha nycklarna mellan fingrarna eller mobiltelefonen nära till hands.

Flickor och kvinnor agerar utifrån en förståelse om våldsnärvaro och har, medvetet eller omedvetet, olika strategier för detta. Vardagsrädslan är en vana, det är något som ignoreras, det är ibland att vara rädd utan att veta om det.

Vi måste motverka skeva debatter om mäns våld mot kvinnor där fokus läggs på krav om fler poliser, där moralistiska diskussioner fokuserar på hur tjejer och kvinnor borde begränsa sina liv ännu mer genom att inte röra sig fritt eller där tjejer och kvinnor skuldbeläggs för att de ”måste bli mer jag-starka och måste lära sig att sätta gränser”. Problemet är inte tjejers och kvinnors bristande gränssättning utan mäns och pojkars sexualiserade våld.

Det är oacceptabelt att rädslan för trakasserier och övergrepp är något som unga kvinnor måste förhålla sig till runtom i landets skolor. Vi måste aktivt bryta den ojämlika maktordningen, vi måste ifrågasätta pojkars och mäns sexualiserade våld och ge tjejer styrka och beredskap att försvara sig. Vänsterpartiet vill att alla tjejer på högstadiet och gymnasiet, som själva önskar det, ska erbjudas möjlighet att träna feministiskt självförsvar.

Feministiskt självförsvar är en specifik form av träning som handlar om att försvara sig mot patriarkalt våld. Det är alltså inte i första hand en vanlig kampsportsteknik och det handlar inte om att lära sig att slåss i allmänhet. Feministiskt självförsvar är grundat av kvinnor, är för kvinnor och utvecklas ständigt genom att kvinnor samlas och delar erfarenheter och utarbetar nya strategier. Det handlar om att kvinnor och tjejer tillsammans omvandlar rädsla till styrka, det handlar om att ge enkla verktyg för att försvara sig och skapa forum för att diskutera. Det är ett sätt att säga: Jag vet att jag är värd att försvara. Självförsvaret utgörs av tre delar: mentalt, som bland annat handlar om självkänsla och självbild; verbalt, att med ord och kroppsspråk signalera var gränsen går, och som en sista utväg fysiskt självförsvar, att med sparkar och effektiva slag ta sig ur en hotfull situation.

Genom ett uppdrag till Skolverket avsatte regeringen 5 miljoner kronor under en treårsperiod för insatser ”att stärka flickors självförtroende, bl.a. genom möjligheter till självförsvarsträning”. Att under en så kort tid som tre år utveckla kunskap och bedriva projekt i syfte att få till stånd förändringar i skolans vardag för att minska det sexualiserade våldet låter sig knappast göras. Över huvud taget är frågor om pojkars och mäns våld mot flickor och kvinnor en fråga som inte kan överlåtas till kortsiktiga projekt.

Vänsterpartiet anser att det behövs större och mer långsiktiga satsningar på feministiskt självförsvar i skolorna.

Med anledning av följande vill jag fråga statsrådet:

1.   Vad avser statsrådet att göra för att ge unga kvinnor utrymme att utbyta erfarenheter och få kunskap att försvara sig själva i hotfulla situationer?

2.   Vilka åtgärder har statsrådet för avsikt att ta för att få till stånd mer långsiktiga projekt för feministiskt självförsvar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-02-22 Anmäld: 2006-02-22 Besvarad: 2006-03-07 Sista svarsdatum: 2006-03-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)