Skatteutjämningen

Interpellation 2011/12:299 av Hultqvist, Peter (S)

av Hultqvist, Peter (S)

den 22 mars

Interpellation

2011/12:299 Skatteutjämningen

av Peter Hultqvist (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Regeringen bereder, enligt svar på skriftlig fråga 2011/12:441, förslagen i betänkandet Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39).

Samtidigt protesterar Centerpartiet mot som de säger ”storstadsfixerade” moderater som inte vill agera i enlighet med betänkandets förslag eftersom det skulle gynna landsbygden på storstädernas bekostnad. För Dalarnas kommuner skulle betänkandets förslag leda till en förstärkning på 110 miljoner kronor för kommunerna och 220 miljoner för landstinget. Men möjligheten att få dessa pengar, som enligt betänkandet är helt rimligt, förhindras om man ska tro Centerpartiet av den inre splittringen i regeringen.

Min fråga till statsrådet är:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att dels övervinna den inre splittringen i regeringen i ärendet, dels genomföra förslaget i det aktuella betänkandet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Anmäld: 2012-03-22 Inlämnad: 2012-03-22 Besvarad: 2012-04-10 Sista svarsdatum: 2012-04-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)