Skjutfält för hemvärnets behov i Kalmar län

Interpellation 2020/21:252 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Hemvärnet utgör i dag de enda territoriella försvarsstyrkorna och för de flesta delar av landet den enda försvarsorganisationen. Med sin korta inkallelsetid har hemvärnet en avgörande funktion för att säkra och skydda samhällsviktiga funktioner i händelse av kris eller krig.

Möjligheten att utbilda, och i förlängningen även förmågan att rekrytera och kvarhålla, kompetent personal inom hemvärnet bygger bland annat på närhet till övningsplatser. För Kalmar län är detta ett stort problem då länet i dag, som möjligtvis det enda i Sverige, helt saknar militära skjutbanor.

För att genomföra en skjutövning måste exempelvis en hemvärnssoldat i Oskarshamn först åka till Västervik för att hämta förbandets fordon, därefter till Vimmerby för att hämta sina vapen och därefter till Kosta i Lessebo kommun, Kronobergs län, för att genomföra övningen. Detta betyder en enkel resa på omkring 250 kilometer, och minst fyra timmars tidsåtgång.

Hemvärnets förmåga att snabbt verka lokalt är helt avgörande för dess förmåga att lösa sina uppgifter. Men med dagens organisation för hemvärnet i Kalmar län försvåras snabba insatser. Utöver att bristen på lokala skjutfält och övningsplatser förslösar viktig övningstid så verkar den demoraliserande för hemvärnssoldaterna och försvårar därmed rekrytering till en viktig samhällsfunktion.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att tillskapa skjutfält för hemvärnsverksamheten i Kalmar län?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2020-12-16 Överlämnad: 2020-12-16 Anmäld: 2020-12-17 Svarsdatum: 2021-01-14 Sista svarsdatum: 2021-01-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)