Skolsegregation

Interpellation 2006/07:521 av Baylan, Ibrahim (s)

av Baylan, Ibrahim (s)

den 10 maj

Interpellation

2006/07:521 Skolsegregation

av Ibrahim Baylan (s)

till statsrådet Jan Björklund (fp)

Sverige har ett av världens mest jämlika skolsystem, men det finns oroande tendenser till ökade klyftor och segregation. I framför allt storstäderna är den sociala och etniska segregationen ett allvarligt problem. Bostadssegregationen förstärker segregationen i skolan. De mest resursstarka familjerna i resurssvaga områden tenderar att välja skolor i mer resursstarka områden. Många gånger väljer man bort en skola i det egna området – inte för att den är dålig utan för att statusen är för låg och det svenska språket alltför dåligt representerat. Resultatet blir att många skolor i socialt utsatta områden ständigt måste börja om från början med nyanlända invandrarelever, medan de familjer som etablerat sig bäst i Sverige flyttar sina barn till ett område med högre status.

Många duktiga pedagoger och skolledare i de utsatta områdena gör ett fantastiskt jobb. För att ge alla elever rimliga möjligheter att nå skolans mål krävs att dessa segregationsspiraler kan brytas och att valfriheten blir en positiv möjlighet att välja till, och aldrig ett tvång att välja bort från. För socialdemokraterna är målet att alla skolor ska vara bra skolor.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:

Anser statsrådet att segregationen och de ökade skillnaderna i skolan är ett problem, och vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minska segregationen i den svenska skolan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-10 Anmäld: 2007-05-10 Besvarad: 2007-05-22 Sista svarsdatum: 2007-05-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)