Skydd av och åtgärder för värdefull natur

Interpellation 2022/23:183 av Anna-Caren Sätherberg (S)

av Anna-Caren Sätherberg (S)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Den högerkonservativa regeringens och Sverigedemokraternas budget för 2023 innebär kraftiga nedskärningar för skydd av och åtgärder för värdefull natur.

Enligt Naturvårdsverket innebär den högerkonservativa regeringens budget att vissa satsningar upphör och att ambitionerna sänks inom andra delar. Det blir betydligt färre skötselinsatser i skyddade områden och färre åtgärder för bevarande av hotade arter, och det kommer inte heller att utbetalas medel för bekämpning av invasiva främmande arter.

Många markägare som har visat intresse för att skydda värdefulla miljöer, inklusive de som äger fjällnaturskogar, tvingas nu vänta på ersättning.

Dessutom säger Naturvårdsverket att det kommer att bli mindre utrymme för att öka människors tillgänglighet till skyddade områden och underhåll av anläggningar, såsom skyltning, vandringsleder, utsiktsplatser, grillplatser med mera. 

Förutom konsekvenser för värden kopplade till biologisk mångfald och friluftsliv skapar anslagen sysselsättning över hela landet hos entreprenörer, konsulter och myndigheter. Nedskärningarna innebär att cirka 1 000 årsarbetstillfällen försvinner under 2023, varav många finns bland entreprenörer på landsbygden, säger Claes Svedlindh, chef för naturavdelningen på Naturvårdsverket.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

1. Anser statsrådet att den utveckling som Naturvårdsverket beskriver till följd av regeringens budget är önskvärd, om inte, avser statsrådet vidta några åtgärder för att motverka den beskrivna utvecklingen?

2. Tänker statsrådet på något sätt agera inom sitt ansvarsområde när cirka 1 000 statligt finansierade årsarbetstillfällen försvinner från Sveriges gles- och landsbygder?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2023-02-07 Överlämnad: 2023-02-08 Anmäld: 2023-02-09 Svarsdatum: 2023-02-17 Sista svarsdatum: 2023-02-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)