Skyddet av det rullande kulturarvet

Interpellation 2020/21:870 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Veteranfordon är en viktig del av det rullande kulturarvet. Import av veteranbilar för renovering, samt import av delar till veteranfordon är en viktig del i att bevara detta kulturarv. Många bilentusiaster åker på bilauktioner i USA och köper sedan bilar som de renoverar upp antingen för eget behov eller för att sälja till andra bilentusiaster. Fordonsträffar och renovering av veteranfordon är en stor folkrörelse i Sverige och omsätter också stora summor varje år.

Nyligen uppmärksammade medier hur tullen i Göteborgs hamn "tipsat" länsstyrelsen om import av veteranbilar från USA. Flera containrar med värdefulla veteranfordon beslutades därefter av länsstyrelsen vara ”miljöfarligt avfall” och hålls nu kvar i förvar på köparens bekostnad.

Länsstyrelsen beslutade dessutom att fyra värdefulla veteranfordon, värda hundratusentals kronor, måste skrotas och destrueras inom fyra veckor. Det var gamla veteranfordon från slutet av 1950-talet som skulle renoveras upp till en värdefull del av det fordonshistoriska kulturarvet. Samtidigt förlorar en liten företagare stora summor genom att tvingas skrota värdefulla fordon som han betalat stora pengar för.

Jag vill därför fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

  1. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att denna viktiga del av vårt kulturarv kan skyddas?
  2. Hur avser ministern att agera för att garantera att den omfattande folkrörelsen kring veteranfordon kan fortsätta att utövas, och inte påverkas negativt av myndighetsbeslut?
  3. Hur vill ministern trygga att enskilda näringsidkare som är verksamma i dessa branscher kan fortsätta med sin verksamhet och inte av myndigheterna orsakas stora ekonomiska förluster?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-08-18 Överlämnad: 2021-08-19 Anmäld: 2021-09-02 Svarsdatum: 2021-09-09 Sista svarsdatum: 2021-09-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)