Skyddsbehövande tolkar

Interpellation 2015/16:639 av Allan Widman (L)

av Allan Widman (L)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sverige har under sina internationella, fredsfrämjande insatser regelmässigt anställt lokala tolkar. I fallet Afghanistan pågick insatsen under drygt ett decennium och ett fyrtiotal tolkar har ansett att de blivit hotade på grund av sin tjänstgöring. Av dessa har ett tjugotal tolkar, genom ett särskilt samarbete mellan Försvarsmakten och Migrationsverket, valts ut för så kallad vidarebosättning i Sverige. De tolkar som inte valts ut menar sig nu vara hotade i hemlandet och vill ansöka om asyl i Sverige.

Försvarsutskottet har under våren låtit sig informeras om situationen för de afghanska tolkar som vill söka asyl. Försvarsmakten menar sig enbart kunna hjälpa dem som vid samverkan med Migrationsverket var anställda vid myndigheten, alltså inte dem som tidigare under insatsen lämnat sin anställning som tolk.

Migrationsverket menar att en annan hantering än den som skett genom vidarebosättning inte är möjlig såvitt det inte sker en ändring av lagstiftningen. Således finns det enligt myndigheten ingen möjlighet för de kvarvarande tolkarna att söka asyl vid till exempel den svenska beskickningen i Kabul.

Med anledning av det anförda vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder är ministern och regeringen beredda att vidta för att de tolkar som varit anställda vid Sveriges internationella insatser ges möjlighet att få sina asylansökningar prövade vid svensk beskickning utomlands?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-05-11 Överlämnad: 2016-05-12 Anmäld: 2016-05-13 Sista svarsdatum: 2016-05-26 Svarsdatum: 2016-06-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)