skyddszoner för asylsökande

Interpellation 2002/03:330 av Ullenhag, Erik (fp)

av Ullenhag, Erik (fp)

den 8 maj

Interpellation 2002/03:330

av Erik Ullenhag (fp) till statsrådet Jan O Karlsson om skyddszoner för asylsökande

Storbritannien har nyligen i EU lagt fram ett förslag om att processcentra, så kallade skyddszoner, ska upprättas i transitländer utanför unionen till vilka asylsökande ska sändas för att få sina asylskäl prövade. Asylprövningen ska enligt förslaget inte längre ske i ett EU-land utan prövningen ska ske i ett tredje land. Länder som i debatten nämnts som aktuella för att upprätta processcentra är transitländer i unionens närhet som Turkiet och Albanien.

Det brittiska förslaget har levererats som en respons på trycket från en kraftig inhemsk flyktingnegativ opinion och syftet är att radikalt minska inströmningen av asylsökande till Storbritannien. Den underliggande tankegången är enkel; en asylsökande ska veta att resultatet av att söka sig till Storbritannien eller ett annat deltagande land blir att hon eller han hamnar i flyktingförläggningar i Turkiet, Albanien eller något annat land i EU:s närhet. Denna vetskap ska leda till att asylsökande söker sig till andra länder än de som använder sig av skyddszoner för att behandla asylansökningar.

Det brittiska initiativet är ett uttryck för den restriktivitet som dessvärre präglar asylpolitiken i ett flertal europeiska länder. Förslaget har bland annat avfärdats av organisationer som Amnesty International och kritiserats för att bryta mot FN-konventionen från år 1951 angående flyktingars rättsliga ställning, den så kallade Genèvekonventionen, samt för att det cementerar ett "Fästning Europa". Det är tveksamt om det brittiska förslaget kan anses stå i överensstämmelse med Genèvekonventionen. Genom att skicka de asylsökande till zoner utanför EU:s gränser riskerar ansvaret för de asylsökande att skyfflas över på de fattiga länderna. Det är också rimligt att fundera över i vilken grad inrättandet av de skyddade zonerna ökar trycket på de länder som inte deltar i samarbetet, då det är sannolikt att antalet asylsökande till länder som inte använder sig av skyddszoner kommer att öka.

Den svenska regeringens inställning till förslaget är oklar. I en riksdagsdebatt den 10 april 2003 uttalade statsrådet Jan O Karlsson visserligen att regeringen tar avstånd från den del av förslaget som innebär att en asylsökande inte har rätt att söka asyl i det land hon eller han flytt till och samma resonemang har ministern fört fram i svenska medier. När förslaget har diskuterats på EU-nivå har Sverige dock inte varit lika tydligt. Förslaget har inom EU diskuterats främst vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn den 21 mars 2003 och vid det informella rådsmötet för Rättsliga och inrikes frågor den 28@29 mars 2003. Vid det senare mötet representerades Sverige av statsrådet Jan O Karlsson. Enligt Regeringskansliets rapport från mötet var Sveriges inställning till det brittiska förslaget följande.

"Sverige höll med Storbritannien om att åtgärder måste vidtas med anledning av att en så stor andel asylsökande egentligen saknar asylskäl. S ansåg det angeläget att förslaget vidareutvecklas i samarbete med UNHCR. Vidare framhöll S vikten av att angripa grundproblemen genom stöd till ursprungsländerna men även nödvändigheten av att omforma transitländer till säkra första asylländer. S pekade även på problemen med att avlägsnandebeslut verkställs i allt för låg utsträckning och att vi har ett gemensamt ansvar för att se till att det sker förbättring på den punkten."

Vid ministerrådets informella möte verkar således migrationsministern varit långtifrån så klar i sitt avståndstagande från det brittiska förslaget som han i den svenska debatten gör gällande att han är. Ett tydligt avståndstagande från det brittiska förslaget är det naturliga för den som menar allvar med att Europas länder ska vara öppna mot omvärlden. Det är beklagligt att detta tydliga avståndstagande hittills lyst med sin frånvaro från Sveriges regerings sida.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag ställa följande frågor till statsrådet angående det brittiska förslaget om skyddade zoner för asylsökande:

1.Kommer statsrådet att ta initiativ till att inom Utrikesdepartementet utreda om det brittiska förslaget om skyddszoner är förenligt med FN-konventionen från år 1951 angående flyktingars rättsliga ställning?

2.Är statsrådet, med utgångspunkt i det han framförde i riksdagsdebatten den 10 april 2003, beredd att i EU ta klar ställning mot det brittiska förslaget och arbeta för att EU-länderna tar sitt ansvar för de asylsökande som flyr till EU-området?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-05-08 Anmäld: 2003-05-08 Svar fördröjt anmält: 2003-05-22 Sista svarsdatum: 2003-05-22 Besvarad: 2003-05-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.