Snabbare tågförbindelse Göteborg-Oslo

Interpellation 2020/21:432 av Johan Hultberg (M)

av Johan Hultberg (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region. Coronapandemin har dock inneburit ett mycket hårt slag mot det nordiska samarbetet. Plötsligt har våra nationsgränser blivit brutalt tydliga. För människor och företag i norra Bohuslän och Dalsland liksom i andra gränsbygder får detta oerhörda konsekvenser. I Strömstad har arbetslösheten fördubblat på mindre än ett år. Arbetspendlingen har försvårats och nu till stor del helt stoppats.

Nu måste akuta problem hanteras och lösas. Drabbade företag och människor behöver få hjälp och ersättning. Men det behövs också ett långsiktigt arbete för att reparera skadade relationer och för att knyta starkare band mellan våra länder. För detta är en bättre infrastruktur viktigt. En särskilt prioriterad järnvägssträcka är Oslo–Göteborg för anslutning vidare mot Köpenhamn och Hamburg. I stråket Köpenhamn–Oslo bor 8 av Nordens 26 miljoner invånare. Stråket Göteborg–Oslo har en enorm potential för ökad tillväxt och bostadsbyggande men behöver bättre infrastruktur.

Dagens tågförbindelser mellan Oslo och Göteborg är i dag mycket undermåliga, med transporttider som inte är konkurrenskraftiga. I dag är transporttiden med godståg på sträckan ungefär dubbelt så lång som med lastbil. När det gäller persontrafiken tar en resa med tåg Oslo–Göteborg mellan tre timmar och fyrtio minuter och upp till fyra timmar. Att köra bil tar mindre än tre timmar. För att korta transporttiderna och höja kapaciteten på denna mycket viktiga sträcka krävs en dubbelspårig järnväg. Det är en förutsättning för en, på sträckan, storskalig överflyttning av transporter från väg till järnväg.

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Göteborg, Oslo, Akershus och Östfold inom ramen för GO-samarbetet genomfört en finansieringsstudie som visade att en utbyggd järnväg är möjlig att finansiera genom en kombination av järnvägsavgift, bompeng och EU-finansiering. På Svinesundsbron tas i dag bompeng ut men inte mycket längre till då bron snart är betald. Nu behöver den svenska regeringen agera för att få till en överenskommelse mellan Sverige och Norge om att, i någon form, förlänga uttaget av avgifterna på Svinesundsbron för att delfinansiera utbyggnaden av en dubbelspårig järnväg. En fortsatt broavgift skulle förslagsvis tas ut i form av en miljöavgift.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. Delar ministern min uppfattning att bättre infrastruktur mellan våra nordiska länder är av avgörande betydelse för att förverkliga målsättningen att Norden år 2030 ska vara världens mest hållbara och integrerade region, och avser ministern att verka för detta?
  2. Är ministern beredd att intensifiera arbetet med att möjliggöra en utbyggnad av järnvägen Oslo–Göteborg till dubbelspår?
  3. Tänker ministern ta några initiativ för att, innan betalstationerna på Svinesundsbron är borttagna, öppna upp för att även fortsättningsvis ta ut miljöavgifter i syfte att delfinansiera dubbelspårig järnväg Oslo–Göteborg?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-08 Överlämnad: 2021-02-09 Anmäld: 2021-02-10 Svarsdatum: 2021-02-23 Sista svarsdatum: 2021-03-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)