specialskolor och resurscenter

Interpellation 2001/02:420 av Tolgfors, Sten (m)

av Tolgfors, Sten (m)

den 26 april

Interpellation 2001/02:420

av Sten Tolgfors (m) till utbildningsminister Thomas Östros om specialskolor och resurscenter

Regeringen anförde tre skäl för att driva igenom stängningen av Ekeskolan.

Det första var en princip om att alla barn, med eller mot sin vilja, skulle gå integrerat i hemkommunernas skolor. Den nuvarande skolministern har backat från detta i en tidigare riksdagsdebatt.

Det andra skälet var en hänvisning till lösningen med "visstidsbesök" för behövande barn. Nu ska man, två år efter att stängningsbeslutet fattades, utreda vad man egentligen menade med löftet om "visstidsvistelser". Vi moderater har hela tiden påtalat att "visstidsbesök" som begrepp var oklart och, sett till innehåll, otillräckligt.

Det tredje skälet regeringen angav var att stödet från resurscentret till kommunerna skulle öka. Skolministern har själv medgett att så inte har skett och att det måste bli nästa steg. Därmed uppstår rimligen ett glapp eftersom specialskolor redan stängs.

Men min huvudkritik av detta är att regeringen hävdar att det skulle vara nödvändigt att stänga Ekeskolans specialskola för att kunna öka det specialpedagogiska stödet till kommunerna. Regeringen har aldrig klarat ut varför det skulle vara nödvändigt att stänga specialskolan Ekeskolan för att stärka det kvarvarande resurscentret och stödet till kommunerna.

Det är t.o.m. så att verksamheten på resurscentret förutsätter samverkan med specialskolan Ekeskolan och den specialpedagogiska kunskap som utvecklas där.

Principiellt är det dessutom fel, att ställa barnen på Ekeskolans specialskola mot barnen som går i sina hemkommuner. En välfärdsstat borde klara både att ha specialskolor och att driva resurscenter.

Det finns inga acceptabla motiv att försämra skolsituationen för några av landets mest behövande barn. I ett anständigt samhälle måste det vara så att vi börjar med att tillgodose de mest behövande barnens behov och anpassar de avsatta resurserna efter detta.

Vad avser skolministern göra för att klargöra varför stängningen av specialskolan Ekeskolan anses vara nödvändig för att stärka det kvarvarande reusurscentret och det specialpedagogiska stödet till kommunerna?

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till utbildningsministern:

Vad avser skolministern göra för att stängningen av specialskolan Ekeskolan inte ska innebära en försämring av skolsituationen för något barn med funktionshinder?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-04-26 Anmäld: 2002-05-14 Besvarad: 2002-06-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.