Stadsplanering och samverkan för trygga bostadsmiljöer

Interpellation 2021/22:549 av Roger Hedlund (SD)

av Roger Hedlund (SD)

till Statsrådet Johan Danielsson (S)

 

En trygg bostadsmiljö borde vara det normala i Sverige. Bilden är dock en helt annan där det nya normala är att vi kan läsa om skjutningar, sprängningar, kontroll genom religiös extremism och gängkriminalitet i våra svenska bostadsområden. Rättsväsendet behöver både hårdare lagstiftning, fler verktyg och ökat antal poliser.

På det bostadspolitiska området behövs en nationell handlingsplan för trygga bostadsområden. Stadsplanering redan i byggfasen ska ske med utgångspunkt i att skapa trygga bostadsområden; det finns etablerade modeller i andra länder att lära utav. En systematiserad samverkan (BID-samverkan) mellan myndigheter, fastighetsägare och civilsamhälle ska utformas.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Johan Danielsson:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att inom det bostadspolitiska området ge kommuner och andra aktörer förutsättningar att verka mot kriminalitet samt verktyg för stadsplanering och samverkan, för att trygga bostadsmiljöerna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-06-14 Överlämnad: 2022-06-15 Anmäld: 2022-06-16 Svarsdatum: 2022-06-28 Sista svarsdatum: 2022-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)