Stärkt skydd av bland annat våra nationalälvar

Interpellation 2013/14:190 av Lindholm, Jan (MP)

av Lindholm, Jan (MP)

den 3 december

Interpellation

2013/14:190 Stärkt skydd av bland annat våra nationalälvar

av Jan Lindholm (MP)

till miljöminister Lena Ek (C)

Det har nu snart gått ett år sedan delbetänkandet från vattenverksamhetsutredaren om 4 kap. 6 § miljöbalken landade på regeringens bord. Det har gått nio månader sedan ministern i en interpellationsdebatt avstod från att kommentera utredningen med hänvisning till den remissbehandling som då pågick.

Nu har det gått nästan sju månader sedan remissyttrandena över utredningen lämnades till regeringen. Svaren var tämligen korta och tydliga. En klar majoritet av remissyttrandena instämde i riksdagens uppdrag till regeringen även om åsikterna om hur en lösning kan utformas inte var helt samstämmig. Det är knappast möjligt att påstå att något remissyttrande pekar på en problematik som skulle försvåra ett fortsatt arbete med att gå riksdagen till mötes i denna fråga.

Avsikten med den snabbutredning som tillsattes med anledning av riksdagens betänkande 2011/12:CU5 var att just denna fråga skulle kunna lösas separat och snabbare än alla de övriga frågor som Vattenverksamhetsutredningen hade att ta ställning till. Delbetänkande två kom i oktober och slutbetänkandet väntas inom mindre än ett halvt år.

Riksdagens begäran om en snabb hantering av frågan om tredje stycket i 4 kap. 6 § miljöbalken verkar regeringen ha glömt bort. Risken är nu uppenbar att frågan om det tredje stycket riskerar att hamna i en lång och komplicerad beredning gemensamt med många av de övriga frågor som utretts. Det var inte riksdagens avsikt att så skulle ske.

Mot bakgrund av det anförda är följande fråga angelägen:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att riksdagens eniga beställning beträffande tredje styckets obsoleta roll i 4 kap. 6 § miljöbalken ska utmönstras?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-12-03 Anmäld: 2013-12-03 Svar fördröjt anmält: 2013-12-12 Sista svarsdatum: 2013-12-17 Besvarad: 2014-01-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)