Statsbidrag till islamism via Folkbildningsrådet

Interpellation 2019/20:126 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

av Jonas Andersson i Linköping (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Det muslimska studieförbundet Ibn Rushd är ett av flera studieförbund som erhåller statsbidrag via Folkbildningsrådet. Ibn Rushd erhåller också bidrag via många kommuner och regioner runt om i Sverige. Genom åren har Ibn Rushd fått omfattande kritik, bland annat på grund av sin anknytning till det islamistiska Muslimska brödraskapet samt för att man upprepade gånger under flera års tid har bjudit in hatpredikanter och föreläsare med en antidemokratisk agenda. Efter ett sådant agerande skulle få andra organisationer i Sverige kunna erhålla statsbidrag.

På uppdrag av Folkbildningsrådet har professor Erik Amnå i en särskild rapport granskat Ibn Rushd – en rapport som presenterades tidigare i höstas. Enligt rapporten har Ibn Rushd inte använt statsbidraget på ett felaktigt sätt i förhållande till statsbidragsvillkoren, och Folkbildningsrådet påtalar i anslutning till detta att man ej har för avsikt att ompröva statsbidraget till studieförbundet. Detta trots tung kritik mot Ibn Rushd i samma rapport, där bland annat kopplingar till det Muslimska brödraskapet understryks. Kritiken gällande Ibn Rushds kopplingar till det Muslimska brödraskapet har också vidhållits från flera andra svenska forskare i samhällsdebatten, bland andra docent Magnus Ranstorp. Likaså har det i flera rapporter beställda av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) framhållits på olika sätt hur Ibn Rushd har kopplingar till brödraskapet.

Det är djupt problematiskt att organisationer med islamistkopplingar och en agenda om att bygga ett parallellt islamiskt civilsamhälle vid sidan om det svenska är tungt finansierade av statsbidrag. Detta faktum skadar medborgarnas förtroende för statlig stödgivning och handhavandet av skattemedel.

Vidare tycks Folkbildningsrådet som bidragsgivare sakna nödvändig kompetens för att göra rimliga bedömningar av om organisationer lever upp till de demokratiska motprestationer som måste följa av att få statsbidrag. Sverigedemokraterna har i riksdagen en längre tid krävt ett ökat oberoende gällande den instans som beslutar om och följer upp statsbidrag till folkbildningen.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

  1. Anser ministern att organisationer med kopplingar till det islamistiska Muslimska brödraskapet och som gör sig till plattform för islamistiska hatpredikanter ska kunna erhålla statsbidrag avsedda för folkbildningen?
  2. Ser ministern ett behov av att vidta åtgärder för att säkerställa att statsbidrag till folkbildningen beslutas om med ökad transparens samt på ett mer oberoende sätt vad rör fördelning, granskning och uppföljning?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-13 Överlämnad: 2019-11-13 Anmäld: 2019-11-14 Svarsdatum: 2019-11-26 Sista svarsdatum: 2019-11-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.