Statsbidraget till etniska organisationer

Interpellation 2020/21:407 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

av Jonas Andersson i Linköping (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Undertecknad har tidigare under innevarande riksmöte i en skriftlig fråga (2020/21:864) lyft upp problem som finns med att tiotals miljoner kronor av skattebetalarnas pengar genom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) varje år går till organisationer bildade på etnisk grund. MUCF har sedan 2008 haft uppdraget att fördela det statsbidraget det rör sig om. Dessförinnan fördelades medlen av dåvarande Integrationsverket.

Mot bakgrund av att Sverige till följd av en extremt oansvarig invandringspolitik har blivit ett mycket segregerat land, där rena parallella samhällsstrukturer förekommer, så är det problematiskt att staten samtidigt finansierar etniska organisationer på det sätt som sker. Ett krav för att en organisation ska komma i fråga för det aktuella statsbidraget är att den till övervägande del har medlemmar med utländsk bakgrund. Det är inte långsökt att tänka sig att mångmiljonstöd till organisationer som sysslar med att organisera invandrade personer på etnisk grund skulle kunna bidra till att underminera etablering och anpassning till det svenska samhället. MUCF:s årliga redogörelser till regeringen om användning och effekter av statsbidraget till etniska organisationer ger ytterligare grund för att ifrågasätta vilken samhällsnytta statsbidraget faktiskt har.

I januari meddelade MUCF att det i år blir 48 olika organisationer som får dela på statsbidraget avsett för etniska organisationer. Bland dessa förekommer precis som tidigare år en rad organisationer som kan kopplas till invandrargrupper i vilka många personer står utanför det svenska samhället sett till bland annat omfattande arbetslöshet med mera.

Rätten att organisera sig i föreningar är given, men det innebär inte att det är givet att det därför är en bra idé att finansiera vilka organisationer som helst med mångmiljonbidrag av skattebetalarnas pengar genom statliga myndigheter. Problem kring statsbidraget till etniska organisationer finns också i form av fall med bidragsfusk och extremism, ska tilläggas.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

  1. Vilken påverkan bedömer ministern att statsbidraget till etniska organisationer har på problemet med segregation, parallella samhällsstrukturer och liknande i Sverige?
  2. Avser ministern att agera för förändringar gällande statsbidraget till etniska organisationer och den berörda förordningen, och i så fall vilka förändringar?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-02-03 Överlämnad: 2021-02-04 Anmäld: 2021-02-05 Sista svarsdatum: 2021-02-25 Svarsdatum: 2021-02-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)