Stopp för EU-bidrag till Nynäshamn

Interpellation 2006/07:482 av Damberg, Mikael (s)

av Damberg, Mikael (s)

den 20 april

Interpellation

2006/07:482 Stopp för EU-bidrag till Nynäshamn

av Mikael Damberg (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Det är nu klart att hamnen Norvik i Nynäshamns kommun kommer att byggas. Kommunfullmäktige i Stockholm har fattat beslut om att godkänna investeringar på runt 1,7 miljarder kronor i projektet. Nynäshamns kommun har varit drivande för att projektet har kommit till stånd.

Trots detta kan det märkliga inträffa att Norvik kan bli utan EU-bidrag eftersom regeringen har sagt nej till hamnens begäran om EU-bidrag. Detta måste rimligen tolkas som att regeringen inte tycker att den här satsningen i Stockholmsregionen är viktig.

Norviks hamn är en central infrastruktursatsning för tillväxten och miljön i Stockholmsregionen. Bygget är planerat att börja under detta år och hamnen är i en första del tänkt att kunna öppna för trafik 2010. Hamnen i Norvik ska ersätta främst gods- och containerhanteringen till Frihamnen i Stockholm och kommer att minska fartygstrafiken genom Stockholms skärgård. Syftet med Norviksetableringen är även att frigöra mark i Frihamnen och Värtan för bostäder och arbetsplatser.

Norviks hamn ska bidra till att minska behovet av landtransporter genom vårt land. Antalet transporter med containerfartyg genom Stockholms skärgård kommer också att minska. Farleden in till Stockholm är på sina ställen mycket trång vilket gör att riskerna med att låta fartyg färdas hela vägen in till Stockholms frihamn är större än att låta dem anlöpa Nynäshamn. Då Nynäshamn och Norvik kommer att bli en djuphamn kommer dessutom alla typer av fartyg att kunna angöra hamnen. Man behöver också anlägga ett industrispår som ansluter till hamnen. Järnväg är miljövänligare än långtradare; därför prioriterar man ett nytt järnvägsspår till Norviks hamn.

Av tidningsskriverier framgår att regeringen inte velat motivera sitt nej till EU-bidraget. Så mystiken tätnar: Varför går den svenska regeringen in och utan motivering stoppar EU-pengar till ett betydelsefullt hamnprojekt i Stockholmsregionen?

Det som regeringen av någon outgrundlig anledning säger nej till är 200–300 miljoner kronor i EU-bidrag. Projektet ligger inom ramen för Motorways of the sea, ett EU-projekt vars syfte är att styra transportnäringen från väg till sjö. Det hade inte kostat regeringen en krona att bifalla ansökan.

Avser statsrådet att ta några initiativ för att förmå regeringen att ompröva det Stockholmsfientliga beslutet att avslå EU-pengar till Norvikhamnen?

Vilka initiativ kommer statsrådet att ta för att klargöra och informera om motiven till regeringens nej till EU-bidrag till hamnprojektet i Norvik i Nynäshamn?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-04-20 Anmäld: 2007-04-23 Sista svarsdatum: 2007-05-11 Besvarad: 2007-05-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)