Strategin för romsk inkludering

Interpellation 2018/19:256 av Maria Nilsson (L)

av Maria Nilsson (L)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

År 2012 fattade riksdagen beslut om en strategi för romsk inkludering. Den övergripande målsättningen med strategin är att ”den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som en person som inte är rom.”  Några av de områden som tas upp i strategin är arbetsmarknad, utbildning, civilsamhället och bostäder. Dessutom poängteras att rättighetsperspektivet och romskt deltagande och inflytande ska genomsyra strategin.

Länsstyrelsen i Stockholms län har ansvaret för samordningen av strategin. Länsstyrelsen har också uppdraget att kontinuerligt följa upp strategin. I sin årsrapport för 2018 som publicerades i början av året pekar länsstyrelsen bland annat på behovet av långsiktighet i statsbidragen till kommunerna och mer fokus på romskt inflytande.

En annan del av den romska strategin var framtagandet av en vitbok som belyser majoritetssamhällets övergrepp och kränkningar mot romer under 1900-talet. Det är dock viktigt att arbetet fortskrider genom att vitboken sprids och att relevanta organisationer har resurser att göra detta. 

Tiden går snabbt och över en tredjedel av tidsperioden för arbetet med romsk inkludering har förflutit.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Hur avser ministern att under kommande mandatperiod gå vidare med, utveckla och intensifiera arbetet med strategin?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-16 Överlämnad: 2019-05-17 Anmäld: 2019-05-27 Svarsdatum: 2019-06-03 Sista svarsdatum: 2019-06-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)