Studiero

Interpellation 2018/19:198 av Kristina Axén Olin (M)

av Kristina Axén Olin (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Under hösten 2018 genomförde Skolinspektionen Skolenkäten för 17:e gången sedan år 2010. I april presenterades en rapport med ett urval av resultaten med fokus på trygghet, studiero, stöd och stimulans. Dessa är grundläggande områden som påverkar elevers lärande i undervisningen och därför centrala i granskningen, enligt Skolinspektionen.

Omkring en av tio elever upplever att hen inte känner sig trygg i skolan, och så många som tre av tio elever i årskurs 9 anser att lärare och elever inte respekterar varandra.

Studiero hör till de frågeområden i Skolenkäten som i högst utsträckning får negativa svar. Tre av tio elever upplever att de inte har studiero på lektionerna, och sämst är upplevelsen i årskurs 9 där en av tre elever svarar att studieron inte är bra.

Den bild som framkommer i Skolenkäten är mycket oroande, och man kan inte hävda att utvecklingen går åt rätt håll.

Med anledning av ovan anförda vill jag ställa följande fråga till utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att vända utvecklingen och förbättra studieron i skolan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-17 Överlämnad: 2019-04-18 Anmäld: 2019-04-23 Svarsdatum: 2019-05-06 Sista svarsdatum: 2019-05-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)