Sveriges livsmedelsproduktion

Interpellation 2017/18:229 av John Widegren (M)

av John Widegren (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Livsmedelskedjan är en basnäring som också utgör Sveriges fjärde största näring. Det finns stor potential till högre produktion som kan bidra till att hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter tas till vara. Trots våra nordliga breddgrader har vi i Sverige goda förutsättningar för lantbruk och kan i delar av landet producera stora skördar per odlad yta.

Samtidigt är nyodlingspotentialen på många håll i världen liten, bland annat på grund av exploatering, ökenspridning, jorderosion, försämrad jordstruktur och minskad bördighet. Det gör att vi snart är nere på 0,2 hektar odlingsbar jord per person i världen.

I dag importerar vi i Sverige 50 procent av vår mat. Detta då vår konsumtion överstiger vår produktion, något som har gjort oss till Europas kanske mest importberoende land när det gäller livsmedel. Den svenska livsmedelsproduktionen har under flera decennier minskat, vilket är allvarligt för landsbygden, arbetstillfällen och den biologiska mångfalden.

Den livsmedelsstrategi som regeringen presenterade i slutet av januari är ett steg i rätt riktning men långt ifrån tillräckligt. Varken livsmedelsstrategin eller den handlingsplan som regeringen nyligen presenterade innehåller några större konkreta åtgärder för att öka livsmedelsproduktionen i Sverige.

Att livsmedelsförsörjningen ska öka är inte bara en miljö- och tillväxtfråga. Det är också en försvars- och säkerhetsfråga, då vi måste säkerställa vår livsmedelsproduktion även vid händelse av krig eller kris.

Regeringens fokus på ekologisk produktion är inte heller bekymmersfri. Den ekologiska produktionen ger lägre volymer än den konventionella. Mellan en tredjedel och hälften av all produktion skulle försvinna om man helt övergick från konventionell till ekologisk odling, enligt uppgifter från SCB och Jordbruksverket.

Det är bra att det finns politisk enighet i frågan om att livsmedelsproduktionen måste öka. Det är nu avgörande att livsmedelsstrategin åtföljs av konkreta åtgärder. Därför vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

– Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att livsmedelsproduktionen ska öka?

– Hur avser statsrådet att underlätta för svenska bönder för att möjliggöra för dessa att öka livsmedelsproduktionen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-24 Överlämnad: 2017-11-27 Anmäld: 2017-11-28 Svarsdatum: 2017-12-19 Sista svarsdatum: 2017-12-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)