Sydafrikas utträde ur ICC

Interpellation 2016/17:84 av Tobias Billström (M)

av Tobias Billström (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

 

ICC, den internationella brottmålsdomstolen, är en viktig och betydelsefull komponent i arbetet med att etablera en internationell regim för att lagföra den som begår folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser enligt Romstadgan.

ICC:s inrättande 2002 har inneburit att utrymmet för den som önskar att utöva ett diktatoriskt regemente sedan dess har inskränkts och att brottslingar riskerar mycket hårda fängelsestraff. ICC har således kraftfullt förbättrat möjligheterna att låta världens förtryckta få rätt mot sina förtryckare och att på ett opartiskt sätt pröva bevisfrågor i en judiciell process.

Beskedet den 21 oktober 2016 att Sydafrikanska republiken nu avser att utträda ur den internationella brottsmålsdomstolen är därför allvarligt. Det är uppenbart att flera frågetecken måste resas kring grunden för utträdesansökan och att dessa i sin tur måste besvaras av den sydafrikanska regeringen.

Sydafrika är ett land som under lång tid efter apartheidregimens fall har haft goda relationer med flera svenska regeringar, och detta förhållande har präglats av ömsesidig respekt. Det vore därför önskvärt om den nuvarande svenska regeringen informerade sin sydafrikanska motpart om Sveriges oro över planerna på ett utträde ur ICC.

Min fråga till utrikesminister Margot Wallström blir därför:

 

Avser utrikesministern att kontakta den sydafrikanska regeringen och informera om Sveriges oro över att Sydafrika aviserat ett utträde ur ICC?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2016-10-25 Överlämnad: 2016-10-25 Anmäld: 2016-10-26 Återtagen: 2016-11-07 Sista svarsdatum: 2016-11-16