Tillgången på resandestatistik

Interpellation 2013/14:186 av Eriksson, Lars (S)

av Eriksson, Lars (S)

den 29 november

Interpellation

2013/14:186 Tillgången på resandestatistik

av Lars Eriksson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

När kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland eller Västerås kommun behöver få fram underlag för antal resande med den kommersiella tågtrafiken på Mälarbanan får de svaret från den statliga tågoperatören att detta är en affärshemlighet.

I planeringsarbetet för en bättre och mer effektiv kollektivtrafik framstår det som märkligt att en tågoperatör eller ansvarig myndighet inte kan hitta rutiner för att regelbundet delge kommun, landsting eller region relevant statistik som underlättar planeringsarbetet inom exempelvis en kollektivtrafikmyndighet.

Min fråga till statsrådet är:

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att resandestatistiken för tåg på Mälarbanan ska bli tillgänglig för kollektivtrafikmyndighet eller kommun?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-11-29 Anmäld: 2013-11-29 Sista svarsdatum: 2013-12-13 Besvarad: 2013-12-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.