Tillgången till byggbar mark

Interpellation 2018/19:266 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Kommunernas tilldelning och försäljning av mark spelar en central roll i att styra det potentiella byggandet. I de delar av kommunerna som försäljer mark för bostadsbyggande finns det ekonomiska incitament att hålla tillbaka utbudet av mark för att hålla uppe prisnivåerna på marken och därmed få ut en högre vinst. Men genom att utbudet hålls nere missgynnas invånarna, som får bära kostnaden i form av lägre byggande och högre priser. Om utbudet av byggbar mark kunde öka skulle också prisbilden lätta och kostnaderna för byggande och boende minska.

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, har påpekat att en småhustomt kan kosta 3 miljoner kronor, samtidigt som kostnaden för att bygga infrastruktur till samma tomt kostar omkring 500 000 kronor. Skillnaden däremellan är kommunernas vinst och en effekt av det utbudsunderskott som uppstår på grund av kommunernas planmonopol.

Effekten blir att småhustomterna blir färre än efterfrågan och att många tvingas in i ett boende som inte uppfyller deras preferenser. Exempelvis färdigställdes 3,6 gånger fler flerbostadshus än småhus under 2018, vilket är en av de högsta kvoterna sedan 1938, enligt SCB. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att minska det strukturella underskottet av byggbar mark?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2019-05-22 Överlämnad: 2019-05-24 Anmäld: 2019-05-27 Svarsdatum: 2019-06-11 Sista svarsdatum: 2019-06-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)