Tobaksdirektivet

Interpellation 2011/12:448 av Forslund, Kenneth G (S)

av Forslund, Kenneth G (S)

den 31 augusti

Interpellation

2011/12:448 Tobaksdirektivet

av Kenneth G Forslund (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Under de närmaste månaderna kommer EU-kommissionen att avsluta sin översyn av tobaksdirektivet. Vad gäller de livsfarliga cigaretterna tycks det klart att de kommer att fortsätta att vara tillåtna i Europa. Däremot verkar det finnas betydande oklarheter vad gäller rökfri tobak och däribland svenskt snus.

En enig riksdag har vid flera tillfällen uttalat att exportförbudet avseende svenskt snus bör hävas. Det är helt orimligt att cigaretter ska få exporteras till Sverige medan svenskt snus ska vara förbjudet i alla EU-länder förutom Sverige. Det är till och med så att snus som tillverkas i till exempel Danmark kan exporteras till Sverige men inte tvärtom.

Enligt olika medieuppgifter tycks det nu till och med finnas risk för att svenskt snus som vi känner det i dag kan komma att bli otillåtet i Sverige – detta genom att förbjuda vissa ingredienser och smakämnen som är karakteristiska för det svenska snuset.

Översynen av tobaksdirektivet leds av kommissionär Dalli, som ansvarar för EU:s folkhälsopolitik. Folkhälsominister Maria Larsson har inför riksdagen aldrig redovisat vilka kontakter hon har med EU-kommissionen i denna fråga. Folkhälsoministern har heller aldrig klargjort hur hon ser på snuset som produkt.

För riksdagen är det av intresse att ta del av Maria Larssons redogörelse och bedömning av vad som kommer att bli EU-kommissionens förslag, och hur folkhälsoministern själv driver frågan i sina kontakter med kommissionär Dalli och direktoratet för hälso- och konsumentfrågor.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson är:

Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit och vilka ytterligare åtgärder tänker statsrådet vidta för att påverka EU:s pågående översyn av tobaksdirektivet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-08-31 Anmäld: 2012-09-06 Besvarad: 2012-09-13 Sista svarsdatum: 2012-09-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)