Trafikpolisens utveckling

Interpellation 2015/16:622 av Pia Nilsson (S)

av Pia Nilsson (S)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Få av våra myndigheter är så omskrivna och omtalade som Polismyndigheten. Inte minst i samband med det stora antal personer som sökt skydd i Sverige under förra året och de gränskontroller som regeringen beslutat om att införa vid Öresund.

Trafikpolisen fyller en central funktion för att skapa ordning och reda på våra svenska vägar. Att vara trafikpolis är en komplicerad och krävande tjänst som kräver en bred ämneskunskap som vanligtvis tar flera år att arbeta upp. Inom trafikpolisens område ryms alltifrån att säkerställa att nollvisionens delmål nås till att kontrollera att lastbilstrafiken som rullar på våra vägar uppfyller EU-reglerna om cabotage.

Antalet trafikpoliser har under de senaste decennierna minskat i antal. I början av 1980-talet fanns det ca 1 500 trafikpoliser. Ett lyckat effektiviseringsarbete, genom exempelvis införandet av fartkameror, har gjort att vi har kunnat ha fortsatt säkra vägar i Sverige fast med ett mindre antal trafikpoliser. Personella resurser har på så sätt kunnat användas på andra områden i stället. Detta är något som vi ser positivt på.

Vi har i Sverige i dag en åkeribransch där oseriösa företag, som struntar i sjysta villkor och en säker arbetsmiljö, konkurrerar på samma marknad som seriösa åkeriföretag där goda villkor och ett stort säkerhetstänk är norm.

Regeringen har sedan den tillträdde 2014 givit polisen ökade befogenheter inom yrkestrafikområdet. Möjligheter till klampning och införandet av en hög sanktionsavgift mot dem som bryter mot våga lagar och regler har införts. Regeringen har även gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till att ytterligare skärpa lagstiftningen inom området.

Det riktas med jämna mellanrum kritik mot trafikpolisen. Polisen själv har redogjort för att de bland annat behöver bli bättre på att använda sig av mobil teknik för att arbetet med trafikbrott ska bli effektivare. Därför pågår det nu en satsning inom myndigheten för att så många poliser som möjligt i yttre tjänst ska få bättre tillgång till teknisk utrustning i sina tjänstemobiler. Även om många vill hävda motsatsen, pågår det ett aktivt arbete inom myndigheten med att utveckla trafikpolisen.

Min fråga till statsrådet Anders Ygeman är:

Kan statsrådet beskriva på vilket sätt statsrådet, regeringen och polisen arbetar för att utveckla och förbättra insatserna när det gäller att beivra brott och lagöverträdelser som är relaterade till yrkestrafiken?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-05-03 Överlämnad: 2016-05-03 Anmäld: 2016-05-10 Sista svarsdatum: 2016-05-23 Svarsdatum: 2016-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)