Trygghet för lärare i skolan

Interpellation 2021/22:195 av Kristina Axén Olin (M)

av Kristina Axén Olin (M)

till Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

 

Under senare tid har anmälningarna om hot och våld mot lärare ökat. I somras släppte Lärarnas Riksförbund en rapport, När tryggheten brister, där en fjärdedel av lärarna uppger att de utsatts för hot, våld, sexuella trakasserier eller kränkningar på jobbet.

Lärare i förskoleklass vittnar om hur de blir spottade på, sparkade på och bitna. Lärare i grundskolan vittnar om hur man blir slagen, får saker kastade på sig och blir kallad kränkande ord och får svordomar mot sig dagligen.

Det är mycket allvarligt att Sveriges lärare blir utsatta för hot och våld på arbetet. Skolan ska vara en trygg plats för alla.

Den roll och den position som lärare tidigare hade har försvagats och nedvärderats. Lärarrollen måste förstärkas, och lärare måste få större befogenheter att agera i sina klassrum.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Lina Axelsson Kihlblom följande:

 

  1. Anser statsrådet att vi har ett problem med otrygghet för lärare på skolor?
  2. Vad avser statsrådet att göra för att lärare ska vara trygga på sin arbetsplats?
  3. Anser statsrådet att skollagen är tillräcklig vad gäller lärares befogenheter i klassrummet, och avser statsrådet vidta några åtgärder utifrån sin bedömning?​
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-10 Överlämnad: 2021-12-13 Anmäld: 2021-12-14 Svarsdatum: 2022-01-21 Sista svarsdatum: 2022-01-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)