Tullens verksamhet vid centrala gränsorter

Interpellation 2017/18:136 av Daniel Bäckström (C)

av Daniel Bäckström (C)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Tullverket och tullstationerna med sin regionala spridning är centrala och grundläggande funktioner i det svenska samhället.  Förutom att bevaka gränser, arbeta mot smuggling och ansvara för uppbörd som är med och finansierar den offentliga sektorn är tullstationerna viktiga för företagandet i landet.

För näringsidkare, framför allt i våra gränsregioner, är närhet till tullstationen avgörande för en konkurrenskraftig verksamhet. Det gränsöverskridande varuflödet, en alltmer globaliserad ekonomi samt Sveriges medlemskap i EU ställer stora krav på Tullverkets arbete liksom på företagen att göra rätt.

I oktober 2017 fattade Tullverket beslutet att stänga tullverksamheten i Hån nattetid. Förändringen kommer att träda i kraft den 1 april 2018. Detta är ett problematiskt beslut ur flera aspekter. Tidpunkten är synnerligen illa vald eftersom en ny tullstation ska byggas, vilket kommer att leda till problem för framkomligheten i Svinesund. Därutöver går det i motsatt riktning mot de satsningar som genomförs på E18 och det handelsutbyte vi har med regionens viktigaste handelspartner Norge.

För värmländska företagare blir konsekvensen längre transportsträckor och därmed mindre tid till kärnverksamheten. Dessutom kommer det att driva upp företagens kostnader. Tyvärr är det också ett faktum att digitala lösningar ännu inte finns på plats. Oavsett var man bor – på landsbygden, på mindre orter, i städernas förorter eller i innerstaden – ska man ha likvärdiga möjligheter att bosätta sig, arbeta och driva företag.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att tullverksamhet vid centrala gränsorter likt tullstationen i Hån utvecklas i stället för att avvecklas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-11-10 Överlämnad: 2017-11-13 Anmäld: 2017-11-14 Svarsdatum: 2017-11-24 Sista svarsdatum: 2017-11-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)