Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Interpellation 2021/22:529 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

I takt med att den grova organiserade brottsligheten ökar lavinartad i Sverige ställs det större krav på de myndigheter som bedriver brottsbekämpande verksamhet. Förutom att ytterligare intensifiera sitt arbete mot illegal införsel av narkotika, vapen, tobak, alkohol med mera krävs det att Tullverket ökar sin samverkan med andra myndigheter: polisen, Kronofogden, Skatteverket, kommunernas tillsynsfunktioner med flera.

I Skåne har denna samverkan fungerat huvudsakligen väl. Ett exempel är Operation Rimfrost som resulterade i stora beslag av illegala vapen, sprängämnen och narkotika. Operation Rimfrost visade också på behovet av en uppdaterad lagstiftning när det gäller Tullverkets befogenheter att bistå polisen, något som blev särskilt tydligt i samband med en JO-anmälan mot Tullverket som hade lånat ut narkotikahund och förare till polisen under en husrannsakan av en bil.

Helsingborgs stad och Tullverket har ett framgångsrikt samarbete med att bekämpa uppkomsten av svartklubbar och annan brottslighet, mycket tack vare arbetsmetoden Störa som fokuserar på offensiva tillslag av illegala varor inne i landet.

Tidsramen för utredningen om Tullverkets befogenheter, som skulle varit klar senast den 16 maj, har förlängts.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Mikael Damberg:

 

  1. När avser ministern att avlämna en proposition?
  2. Har ministern för avsikt att, i avvaktan på att riksdagen kan fatta beslut om ett ändrat regelverk, vidta några åtgärder för att förbättra möjligheterna för Tullverkets anställda att bedriva ett effektivt brottsbekämpande arbete?
  3. Avser ministern att ta några initiativ för att framgångsrika arbetsmetoder som Störa ska få vidare spridning och implementering i hela landet? 
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-05-30 Överlämnad: 2022-05-31 Anmäld: 2022-06-01 Sista svarsdatum: 2022-06-22 Svarsdatum: 2022-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)