Underhåll av Bohusbanan

Interpellation 2015/16:754 av Fredrik Christensson (C)

av Fredrik Christensson (C)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Bohusbanan mellan Strömstad och Göteborg är en kustnära järnväg och därför extra utsatt för vädrets krafter. I veckan har Trafikverket återigen behövt stänga av Bohusbanan på grund av risken att träd ska blåsa ner över banan.

Centerpartiet har i Alliansregeringen dubblerat satsningarna på järnvägens drift och underhåll jämfört med tidigare Socialdemokratiska regeringar. Underhållet är dock fortfarande eftersatt på många sträckor, bland annat Bohusbanan, och därför är det angeläget med fortsatta satsningar på järnvägsunderhåll. Men i regeringens vårproposition minskades anslaget till ”vidmakthållande av statens transportinfrastruktur” med 500 milj kr, där bland annat drift och underhåll för väg och järnväg ingår.

Blåsigt väder är mer regel än undantag i Bohuslän och ökar dessutom med ökande klimatförändringar. Därför bör åtgärder vidtas snarast för att ge förutsättningar för ett miljövänlig resande även på blåsiga dagar. Ett exempel är trädsäkring, vilket innebär att skapa trädfria skötselgator närmast spåret.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

Vad avser statsrådet att göra för att möjliggöra vädersäker tågtrafik längs Bohusbanan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-08-10 Överlämnad: 2016-08-10 Anmäld: 2016-08-25 Svarsdatum: 2016-09-01 Sista svarsdatum: 2016-09-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (14 anföranden)