Unga med intellektuell funktionsnedsättning

Interpellation 2015/16:538 av Christina Örnebjär (L)

av Christina Örnebjär (L)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

År 2009 skrev Sverige under FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I artikel 24 framgår att konventionsstaterna ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång till allmän högre utbildning och ett livslångt lärande utan diskriminering och på lika villkor som andra.  År 2014 fanns dock endast en högskoleutbildning som var anpassad för studenter med intellektuell funktionsnedsättning. 

SV Kulturcollege är ett projekt i Studieförbundet Vuxenskolans regi, finansierat av Allmänna Arvsfonden. SV Kulturcollege erbjuder personer med intellektuell funktionsnedsättning ett alternativ för att kunna närma sig arbete eller söka sig till vidareutbildning.

Målet med projektet är att ta fram en ny utbildningsform som ska verka förberedande för arbete eller studier. Utbildningen ska ”matcha arbetslivets behov och synliggöra individens funktionsförutsättningar” – enligt SV Kulturcolleges folder om projektet.

Projektet har slagit väl ut och under de två år det pågått har eleverna varit vid närmare 40 arbetsplatser. I maj 2016 avslutas projektet SV Kulturcollege. Finansiering saknas för att såväl fortsätta projektet som att permanenta och sprida det till övriga delar av landet.

Regeringen har under 2015 presenterat nationella satsningar för att minska gruppen unga som varken arbetar eller studerar. För den som gått ut gymnasiesärskolan finns dock i dag, förutom daglig verksamhet, i princip endast ett fåtal kurser på särvux och några folkhögskolor för den som vill studera vidare. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

  1. Vad gör utbildningsministern för att unga med intellektuell funktionsnedsättning ska få ökade möjlighet till eftergymnasial utbildning?
  2. Vad gör utbildningsministern för att unga med intellektuell funktionsnedsättning ska uppmärksammas inom ramen för arbetet med unga som varken arbetar eller studerar?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-04-07 Överlämnad: 2016-04-08 Anmäld: 2016-04-12 Svarsdatum: 2016-04-19 Sista svarsdatum: 2016-04-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)