Unga personers möjlighet att köpa bostad

Interpellation 2020/21:42 av Roger Hedlund (SD)

av Roger Hedlund (SD)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Unga vuxna är en grupp som i dag upplever stora svårigheter att kunna ta sig in på bostadsmarknaden. I många fall är väntetiderna för hyresrättskontrakt långa, framför allt i storstäderna, och det gäller både bostadskön för allmännyttan och de privata bostadsköerna. Det behövs en mångfald av boendeformer som unga kan efterfråga.

Det behöver därför tas fram nya åtgärder som gör att även unga personer har möjlighet att köpa en bostad. På så sätt hänvisas de inte till att endast konkurrera om bostäder inom hyresrättsbeståndet. Den negativa effekt som uppstår för gruppen unga vuxna på grund av svårigheterna att kunna finansiera ett ägt boende är att allt fler bor kvar hemma. Detta är inte gynnsamt för samhället i stort, då det minskar flexibiliteten för delar av arbetskraften, vilket i sin tur skapar onödiga obalanser på arbetsmarknaden. Detta eftersom färre personer ur arbetskraften har möjlighet att efterfråga ett ägt boende.

Kraven på kontantinsats, bolånetak och skärpta amorteringskrav fungerar som en (för) hög tröskel för många. Stora grupper unga har på grund av detta inte möjlighet att köpa en bostadsrätt eller ett egnahem. Detta trots att man kanske har en fast anställning med relativt god lön. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Tänker statsrådet och regeringen agera till förmån för den stora gruppen unga personer som står utanför bostadsmarknaden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2020-10-06 Överlämnad: 2020-10-07 Anmäld: 2020-10-13 Svarsdatum: 2020-10-23 Sista svarsdatum: 2020-10-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)