Ungdomars intresse för yrkesprogram

Interpellation 2010/11:273 av Damberg, Mikael (S)

av Damberg, Mikael (S)

den 15 mars

Interpellation

2010/11:273 Ungdomars intresse för yrkesprogram

av Mikael Damberg (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

I år väljer elever till den nya gymnasieskolan för första gången. Enligt uppgifter vi inhämtat från gymnasieantagningsenheterna i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö minskar intresset för yrkesprogram tydligt. I två av dessa regioner, Stockholm och Göteborg, är minskningen av andelen elever som i första hand väljer yrkesprogram dramatisk – nästan en tredjedel mindre jämfört med läsåret innan. Samma utveckling har uppmärksammats i medierna i andra delar av landet. Det är ett trendbrott – mellan läsåren 2009/10 och 2010/11 syns inga tydliga skillnader. Därmed är det rimligt att anta att förändringarna av gymnasieskolan är starkt bidragande till detta.

Den förändring av gymnasieskolan i och med Gy 11 som regeringen oftast lyfter fram är avskaffandet av grundläggande högskolebehörighet för yrkesprogrammen. De elever som börjar på yrkesprogram i höst kommer alltså att få betydligt svårare att studera vidare efter studentexamen. Enligt SCB:s rapport från avgångseleverna läsåret 2009/10 vill sex av tio elever läsa på högskola inom tre år. På flera yrkesprogram är andelen runt 25 procent, på några yrkesprogram vill fler än hälften av eleverna studera vidare.

Det går naturligtvis inte att utesluta även andra förklaringar till det sjunkande intresset för yrkesutbildning. Likafullt är det allvarligt. Ett av de främsta syftena med gymnasiereformen var att stärka yrkesutbildningarnas status och kvalitet, men målgruppen – ungdomarna – underkänner regeringens väg dit. Om denna utveckling håller i sig riskerar regeringens politik att förvärra arbetskraftsbristen inom flera branscher. Byggbranschen, handeln och industrin står inför tydliga rekryteringsproblem, inte minst de små företagen. Om så många elever som de aktuella siffrorna antyder väljer bort yrkesförberedande program eftersom deras framtida valmöjligheter är begränsade, trots att efterfrågan på de respektive yrkeskunskaperna är stor och möjligheterna till arbete efter avlagd examen goda, innebär det ett problem för Sveriges framtida tillväxt och målet att nå full sysselsättning. Min fråga till utbildningsministern är följande:

Avser utbildningsministern att vidta några åtgärder mot bakgrund av de uppgifter som visar på minskat intresse för yrkesutbildning på gymnasiet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-03-15 Anmäld: 2011-03-15 Svar fördröjt anmält: 2011-03-30 Sista svarsdatum: 2011-04-05 Besvarad: 2011-04-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)