Upprätthållande av abortlagstiftningens intention

Interpellation 2016/17:614 av Emma Henriksson (KD)

av Emma Henriksson (KD)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Kristdemokraterna står bakom den svenska abortlagstiftningen där kvinnan själv har rätt att besluta om hon vill göra abort till och med graviditetsvecka 18, och att det därefter är Socialstyrelsens rättsliga råd som beslutar om tillstånd för abort. Beslutet grundas på läkar- och kuratorutredningar och får ges endast om synnerliga skäl föreligger. Socialstyrelsen får inte ge tillstånd till abort om fostret vid tillfället antas vara livsdugligt utanför livmodern. Utifrån den medicinska utvecklingen som numera innebär att barn födda i graviditetsvecka 22 har möjlighet att överleva så är den gräns som nu tillämpas som sista dagen för abort därför 21 veckor och sex dagar. Från och med vecka 22 ska ett foster enligt lag betraktas som ett barn och få tillgång till neonatal sjukvård. Lagstiftningen i sig fastslår inte ett visst antal fullgångna veckor utan utgår från fostrets möjlighet att överleva utanför livmodern.

Under 2016 bedömde Socialstyrelsens rättsliga råd 540 ansökningar om abort efter vecka 18. Av dessa ansågs 525 ha synnerliga skäl och ansökan om abort beviljades. Det saknas siffror på hur många av de sena aborterna som utfördes under graviditetsvecka 21.

Sena aborter utförs alltid genom en medicinsk metod, vilket innebär att läkemedel ges som gör att livmodern får sammandragningar. Det varierar från kvinna till kvinna hur lång tid aborten tar. Alltifrån några timmar till flera dygn.

Trots att vår lagstiftning tar fasta på fostrets möjlighet att överleva vittnar vårdpersonal om att det förekommer att aborter görs i ett så sent skede att lagen riskerar att överträdas eller till och med överträds. Bland annat har överläkare Katarina Strand Brodd offentligt beskrivit hur hon försökte rädda livet på foster där aborten påbörjats under graviditetsvecka 21.

Enligt Göran Ewerlöf, ordförande i Socialstyrelsens rättsliga råd som beslutar om sena aborter, råder delade meningar om tolkningen av när en abort ska vara avslutad. Han har uttalat följande i Dagens Medicin: ”Vi anser att aborten ska vara avslutad senast när fostret är 21 veckor och sex dagar gammalt. Annars bryter man mot lagen, men det finns olika synpunkter om detta inom läkarkåren. Vissa anser att aborten kan inledas senast denna dag, vilket kan få till följd att fostret stöts ut efter att abortgränsen passerats.”

Att alla aktörer inom vården inte delar bedömningen att en abort ska vara avslutad senast när fostret är 21 veckor och sex dagar gammalt för att säkerställa att lagens intentioner upprätthålls, framgår av det faktum att förhållningssättet inte tillämpas konsekvent.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att abortlagstiftningens intention upprätthålls så att inga foster som kan överleva utanför livmodern aborteras?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-08-30 Överlämnad: 2017-08-31 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-15 Sista svarsdatum: 2017-09-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)