Upprustning av Västerdalsbanan med anledning av avtalet mellan Fiskarheden och Rush Rail

Interpellation 2013/14:454 av Roza Güclü Hedin (S)

av Roza Güclü Hedin (S)

till Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 

Fiskarheden och Rush Rail presenterade den 25 mars att de har ingått ett avtal som innebär att en stor del av det sågade virket från Fiskarheden ska transporteras på Västerdalsbanan från Malungsfors. Fiskarheden är ett export­företag; 90 procent av deras sågade trävaror transporteras i dag utanför Sveriges gränser. Fiskarheden producerar årligen ca 330 000 kubikmeter. Målet är att komma upp till 500 000 kubikmeter.

För att inte utvecklingen ska avta är det nu viktigt att Trafikverket och andra offentliga aktörer möjliggör att Västerdals­banan mellan Repbäcken och Malungsfors blir trafikerbar.

Trafik­verkets inställning har tidigare varit att så länge det inte finns någon som vill trafikera Rågsveden–Malungsfors anser Trafikverket sig inte kunna under­hålla denna del av Västerdalsbanan. Man kan till viss del ha förståelse för deras ställningstagande så länge ingen aktör har visat intresse.

Trafikverkets styrelse beslutade den 18 februari 2014 att underhållet på banan på sträckan Malungsfors–Rågsveden ska upphöra från och med december 2014. Trots detta svarar Trafikverket vid ansökan om tågläge för att kunna genomföra avtalet mellan Fiskarheden och Rush Rail att underhållet redan har upphört.

Det är ganska anmärkningsvärt att man på Trafikverket svarar att underhållet redan har upphört när det finns ett skriftligt beslut från Trafikverkets styrelse som säger att det ska avslutas i december 2014.

Regionchefen på Trafikverket skrev i en insändare i Falukuriren den 20 mars att Trafikverket är berett att ompröva beslutet om nedläggning, under för­utsättning att någon begär att få trafikera banan.

Nu finns det alltså en aktör och ett avtal. Fiskarheden kommer att köra ca 6 000 kubikmeter i veckan, ca 220 000 kubikmeter årligen från Malungsfors. Nu måste det till en kraft­samling för att snarast göra banan mellan Malung och Malungsfors trafikerbar.

Vad avser regeringen och infrastrukturministern att göra för att säkerställa att avtalet mellan Fiskarheden och Rush Rail ska kunna genomföras och att framtidens jobb i Malung-Sälenområdet ska kunna säkras?

Utifrån det ovan beskrivna gällande Trafikverkets styrelses hantering av frågan om underhållet undrar jag även hur ministern tolkar beslutet om att underhållet ska upphöra december 2014.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-04-23 Överlämnad: 2014-04-28 Anmäld: 2014-04-29 Besvarad: 2014-05-13 Sista svarsdatum: 2014-05-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)