US preclearance

Interpellation 2017/18:81 av Karin Enström (M)

av Karin Enström (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Den 30 maj 2015 meddelade närings- och innovations­minister Mikael Damberg att Stockholm Arlanda Airport valts ut för att få införa US preclearance. Detta betyder att den inresekontroll som amerikanska myndigheter normalt genomför vid ankomst till USA i stället ska genomföras vid avgång från Sverige. Om preclearance kommer på plats skulle det förenkla resandet till USA och på så sätt stärka Stockholms och Sveriges konkurrenskraft.

Avtalsförhandlingarna, som startades sommaren 2015, gick i mål den 4 november 2016, då dåvarande inrikesminister Anders Ygeman och USA:s ambassadör Azita Raji undertecknade avtalet. Enligt medierna var tanken att systemet skulle vara igång senast sommaren 2018, men beskedet är nu hösten 2019.

På Swedavias hemsida går det att läsa: ”Amerikanska myndigheter har ännu inte fattat ett slutgiltigt beslut, men om vi får tillstånd att införa inresekontroll på flygplatsen räknar Swedavia med att en anläggning kan byggas på 18 månader.”

I sitt remissvar avseende betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) skriver Stockholms Handelskammare att ”flygskatten underminerar det nyligen ingångna avtalet om att införa amerikansk inresekontroll på Arlanda flygplats”. Anledningen som uppges i remissvaret är att ”en flygskatt minskar flygbolagens vilja att etablera direktlinjer på Arlanda. Investeringarna som krävs för inresekontrollen riskerar därmed att bli olönsamma. Sveriges rykte som avtalspart har rimligen försämrats när finansministern binder sig för en flygskatt som underminerar avtalet om inresekontroll. En utomstående betraktare får lätt intrycket att regeringens politik inte är samordnad.”

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

– Hur bedömer ministern att situationen ser ut i dag för ett genomförande av preclearance med USA?

– Vilken bedömning gör ­ministern av den föreslagna flygskattens effekter på genomförandet av preclearance med USA?

– När bedömer ministern att preclearance med USA kan vara på plats

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-10-26 Överlämnad: 2017-10-27 Anmäld: 2017-11-07 Sista svarsdatum: 2017-11-17 Svarsdatum: 2018-02-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)