Väg E10

Interpellation 2013/14:271 av Pettersson, Leif (S)

av Pettersson, Leif (S)

den 5 februari

Interpellation

2013/14:271 Väg E10

av Leif Pettersson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Väg E10 är en av de farligaste vägarna i vårt land. Särskilt gäller det sträckorna Gällivare–Kiruna och Morjärv–Gyljen. I Trafikverkets planering ligger trafiksäkerhetsåtgärder och därav följande ombyggnader av vägen långt fram. När nu samhällen ska flyttas och tillväxten samtidigt är stor i området kommer trycket på vägen att öka drastiskt. Risken att förlora fler människoliv efter denna väg är påtaglig.

Jag vill därför fråga infrastrukturministern:

Vilka åtgärder anser hon rimliga att vidta för att öka trafiksäkerheten efter väg E10?

På vilket sätt avser hon att agera så att dessa åtgärder genomförs i närtid?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2014-02-05 Anmäld: 2014-02-05 Återtagen: 2014-02-05