Vård i livets slutskede

Interpellation 2020/21:29 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Familjemedlemmar, andra närstående och personal till äldre vittnar om att äldre som insjuknat i covid-19 på äldreboenden gavs så kallad vård i livets slutskede utan att anhöriga egentligen förstod vad det innebar.

Sveriges Radio har gjort en granskning som visar att över 100 personer hittills anmält bristande vård av deras anhöriga med covid-19, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälningarna berör att de äldre och svårt sjuka antingen inte fått tillgång till syrgas eller näringsdropp eller att de inte fått komma till sjukhus för vård. Enligt anmälningarna ska de äldre med covid-19 på äldreboenden i stället ha fått palliativ vård, alltså vård i livets slutskede.

Ekots rapportering visar att fler än 25 ärenden belyser att de anhöriga varken informerats ordentligt eller varit tillräckligt delaktiga i besluten om palliativ vård av deras sjuka anhöriga. Detta strider mot reglerna om hur beslut om palliativ vård ska fattas.

Med anledning av det anförda vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

  1. Har ministern för avsikt att låta utreda huruvida felaktiga beslut om att sätta in palliativ vård av äldre covid-19-patienter på äldreboenden tagits?

  2. Vilka åtgärder avser ministern att vidta om felaktiga bedömningar och beslut om palliativ vård konstateras?
Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2020-09-29 Överlämnad: 2020-09-30 Anmäld: 2020-10-01 Svarsdatum: 2020-10-15 Sista svarsdatum: 2020-10-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)