Vattenfalls lobbning mot stöd till förnybar energi

Interpellation 2013/14:45 av Nordin, Lise (MP)

av Nordin, Lise (MP)

den 16 oktober

Interpellation

2013/14:45 Vattenfalls lobbning mot stöd till förnybar energi

av Lise Nordin (MP)

till statsrådet Peter Norman (M)

År 2005 gjordes en ändring i Vattenfalls bolagsordning efter en proposition från förra regeringen. Uppdraget innebar att bolaget skulle vara ledande i energiomställningen till en ekologiskt hållbar svensk energiförsörjning, inom ramen för kravet på affärsmässighet. Men Riksrevisionen menade att uppdraget var otydligt, bland annat då det gällde den geografiska avgränsningen eftersom Vattenfall i dag är ett internationellt bolag.

Därför genomförde den nuvarande regeringen ett förtydligande av uppdraget 2010. Det nya uppdraget innebar att Vattenfall ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett ledande bolag, bland jämförbara europeiska bolag, som leder utvecklingen i omställningen till en ekologiskt hållbar energiförsörjning.

Enligt regeringen skulle det nya uppdraget få bolaget att fokusera på lönsamhet, hållbar energi och varumärket.

Vi kan nu konstatera att det inte har gått så bra. Bolaget har nyligen redovisat enorma förluster, investeringarna i förnybar energi minskar samtidigt som bolaget klättrar på listan över Europas största utsläppare, där man nu ligger på andra plats, samt att varumärket är skjutet i sank.

De senaste dagarna verkar bolaget ha tagit nya steg på denna självdestruktiva väg. Tillsammans med nio andra europeiska energiföretag uppmanade Vattenfall i mitten av oktober EU att avsluta stödsystemen till förnybar energi. Motivet är, enligt företagen som kallar sig själva Magrittegruppen, att det finns en överkapacitet av förnybar energi på den europeiska marknaden och att denna trycker ut fossil produktion.

Till saken hör att den förnybara energin har vuxit snabbt i Europa, främst genom deltagande av enskilda hushåll och kooperativ, medan energibolagen sitter kvar med sina fossila anläggningar.

Ett av EU:s viktigaste delmål i klimatpolitiken är att 20 procent av energiförsörjningen år 2020 ska komma från förnybara energikällor. Målets främsta syfte är att bidra till att minska EU:s utsläpp av växthusgaser. Detta är ett första steg – inte ett slutligt mål, som EU ser ut att klara om ansträngningar görs. Det innebär att andelen förnybar energi behöver fördubblas jämfört med perioden 2005–2011.

I detta läge går alltså Vattenfall, ett helägt statligt företag där regeringen bestämmer hur bolaget ska drivas, ut och uppmanar EU att avsluta stödet till förnybar energi därför att det finns för mycket förnybar energi på marknaden.

Agerandet är häpnadsväckande. Men bolaget hävdar själva att detta påverkansarbete inte strider mot regeringens direktiv.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet följande:

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att förhindra Vattenfall att delta i Magrittegruppens påverkansarbete för att ta bort stöden till förnybar energi inom EU?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-10-16 Anmäld: 2013-10-16 Besvarad: 2013-10-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.