Vattenfalls planer på förlängda drifttider för kärnkraftverk

Interpellation 2012/13:454 av Persson, Kent (V)

av Persson, Kent (V)

den 30 maj

Interpellation

2012/13:454 Vattenfalls planer på förlängda drifttider för kärnkraftverk

av Kent Persson (V)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Alltsedan kärnkraftskatastrofen i Fukushima i Japan i mars 2011 har riskerna med kärnkraften varit en extra aktuell fråga som oroat många människor och som föranlett många utredningar och skärpta säkerhetskrav från ansvariga myndigheter.

I slutet av förra året beslutade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att sätta kärnkraftverken i Oskarshamn under särskild kontroll för bristande säkerhet. Ett halvår senare har den kritiken förstärkts och ledningen för bolaget får svidande kritik av SSM för bristande ledning, styrning och egenkontroll.

För ett år sedan lämnade Vattenfall in en ansökan hos SSM om tillstånd att ersätta en eller två kärnkraftsreaktorer med nya. Detta gör Vattenfall trots att de gör bedömningen att två till tre reaktorer kan fasas ut fram till 2030 utan att det skulle få negativa återverkningar på energiförsörjningen i Sverige.

I ett pressmeddelande från Vattenfall den 22 maj i år meddelas att man öppnar upp för en livstidsförlängning av kärnkraftverken, från 50 till 60 år. Företrädare för Vattenfall talar till och med om tidshorisonter på uppemot 80 år. Detta bekräftas på ett frukostseminarium i riksdagen 29 maj. Samtidigt sägs att man under perioden 2013–2017 avser att investera 16 miljarder kronor på moderniseringar av kärnkraftverken. I stället för att förbereda för utfasning väljer nu statliga Vattenfall, som är ägare av Ringhals och Forsmarks kärnkraftverk, att ytterligare förlänga drifttiden för sina kärnkraftverk.

Ökad ålder samt effekthöjningar av gamla reaktorer ökar riskerna ytterligare för olyckor vid anläggningarna. En förlängning av livstiden av gamla reaktorer innebär ökade kostnader för avfallshantering och avveckling av kärnkraftverken samt ökade risker för människa och miljö. Risken är stor att Vattenfalls planer innebär att resurser binds upp till kärnkraften och att de nödvändiga investeringarna i förnybart inte får de möjligheter de annars skulle få. Minst lika allvarligt är den signal detta ger till den svenska energibranschen där kärnkraften på grund av detta under ytterligare ett antal år kan väntas ligga som en död hand och motverka expansionspotentialen för den förnybara energin. Därmed bromsas energiomställningen mot ett förnybart samhälle upp och Sverige riskerar att gå miste om tiotusentals nya framtidsinriktade gröna jobb.

Med anledning av det ovanstående vill jag fråga ansvarigt statsråd:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att Vattenfalls planer är förenliga med regeringens ägardirektiv till Vattenfall?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Vattenfalls planer ska ligga i linje med regeringens energipolitik?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-30 Anmäld: 2013-05-30 Svar fördröjt anmält: 2013-06-10 Besvarad: 2013-06-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)