Villkorat bistånd till fler länder

Interpellation 2019/20:338 av Lars Adaktusson (KD)

av Lars Adaktusson (KD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

De försämrade förutsättningarna för demokrati och mänskliga rättigheter i Tanzania gör att regeringen minskar Sveriges bistånd till landet med en fjärdedel, från 800 miljoner kronor till 600 miljoner kronor per år. Biståndsministern meddelade detta i samband med att regeringens nya strategi för utvecklingssamarbete med Tanzania presenterades.

Krympande demokratiskt utrymme, bristande respekt för rättsstatens principer och nedstängda medier är exempel på hur situationen har försämrats. Det pågår en förföljelse i Tanzania i form av våld och hot samt fängslanden av regimkritiska politiker och journalister. Homosexuella tvingas dölja sin sexuella läggning, då de annars riskerar arresteringar och tortyr.

När svenska intressen och västerländska värden som frihet, demokrati och mänskliga rättigheter hotas eller åsidosätts måste Sverige agera.

Det finns skäl för Sverige att minska biståndet till Tanzania, men biståndspolitiken skulle i flera fall kunna användas som diplomatiskt verktyg och påtryckningsmedel för att uppnå en fredligare, friare och mer rättvis värld – där mänskliga rättigheter respekteras.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

  1. Är statsrådet beredd att verka för att villkora biståndet till fler stater än Tanzania – i sådana fall vilka?
  2. Avser statsrådet att regeringen ska ställa sig bakom kravet att frysa Sveriges bistånd till den palestinska myndigheten, via Unrwa?
  3. Är statsrådet beredd att ställa samma krav på demokrati och mänskliga rättigheter gentemot palestinska områden, som man nu gör gentemot Tanzania?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2020-02-13 Överlämnad: 2020-02-13 Anmäld: 2020-02-14 Sista svarsdatum: 2020-03-05 Svarsdatum: 2020-03-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)